[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

نام و نام خانوادگی: امرالله منوچهری

شغل: عینک‌ساز

متولد سال: ١٣١٩

شماره شناسنامه: [حذف شده]

نام پدر: ابراهیم

مذهب: بهائی

محل مغازه: [حذف شده]

عضو شرکت تعاونی

پروانه دارم

معافیت دارم

 

محل امضا

 

ریاست محترم شورای مرکزی اصناف

بازگشت به نامهٴ شماره ۱۲۴۶ [تاریخ:] ١٢ اسفند ۶۴ که ضمیمه نامه بود تقدیم گردید.

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخور کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]