[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

قوه قضائیه

برگ دادخواست به دادگاه نخستین

مشخصات طرفین:

خواهان:

 نام: اداره طبیعی و آبخیزداری شهرستان سنندج

محل اقامت: شهرستان:/ بخش / دهستان / منطقه /----- خیابان -----کوچه----- پلاک شماره ----- (کد پستی حتماً قید شود)- خیابان شهید نمکی – جنب مدیریت جهاد کشاورزی

خوانده:

نام: عزت‌الله

نام خانوادگی: گونیائی

نام پدر: احمد

شغل: پزشک

محل اقامت: [حذف شده]

وکیل یا نماینده قانونی: -----

خواسته یا موضوع و بهای آن: قلع و قمع مستحدثات اهدائی در اراضی ملی

دلایل و منضمات - دادخواست (مدارک): ١- دادنامه صادره از سوی شعبه ١٠۴ جزائی ٢- اجرائیه شماره ٨٩١٣٩۵ ۶ بهمن ١٣٨٩ شعبه دوم اجرای احکام کیفری ٣-  دلیل سمت

 

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان سنندج

با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند با توجه به محکومیت کیفری آقای عزت‌الله گونیائی، مبنی بر خلع ید و رفع تصرف از اراضی ملی روستای در بنده به مساحت ١۴٧١٠ متر مربع به استناد دادنامه صادره از شعبه ١٠۴ جزائی سنندج به شماره بایگانی ٨٩٠٧١۶ و نیز اجرائیه شماره ٨٩١٣٩۵ شعبه دوم اجرای احکام کیفری و با عنایت به این که آثار تصرف از جمله اشجار و ابنیاء در اراضی ملی کماکان به حال خود باقی است، تقاضای قلع و قمع مستحدثات را از محضر داداگاه محترم خواهان و خواستاریم

محل امضاء مهر - اثر انگشت 

پرویزی

سر‌پرست اداره منابع طبیعی و آبخیز‌داری سنندج

[امضاء]

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست - ریاست محترم شعبه ----- دادگاه ----- رسیدگی فرمائید

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده -----

تاریخ ----- امضاء -----

محل نقش تمبر

 

توجه ١) در صورتیکه خواهان تمایل داشته باشد اوراق قضائی به صورت ضروری در (دفتر دادگاه) یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی به وی ابلاغ شود. در پایان شرح دادخواست با ذکر دقیق شماره‌‌های مربوط اعلام نماید تا امر ابلاغ سریع‌تر صورت گیرد.

توجه ٢) چنانچه شرح دادخواست بیش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه شرح دادخواست استفاده شود.

فرم شماره ٢ / ١٢٩۶ / ٢٣٠١ /٢۴ اداره کل تشکیلات و برنامه‌ریزی

 

[یادداشت دستنویس بالای صفحه:]

١ / ٧٨ /۵٠٨٠

٨ آبان ١٣٩٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]