[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

١٧ اردیبهشت ماه ۱۳۶۴

دادسرای انقلاب اسلامی مرکز

 

محترماً باستحضار میرسد: اینجانب عبدالشوقی تبیانی سال ۱۳۶۰ در اوین به مدت ۶ ماه محکوم و زندانی شدم. در آذر ماه ۱۳۶۱ تا رسیدن حکم از شورای عالی یکنفر ضامن حداکثر برای مدت دو سال از همسر بنده خواسته بودند.

حکم عالی تحت شماره ١٣٩٢/ ع مورخ ۲۵ اسفند  ۱۳۶۲ کلیه اموال منقول و غیر منقول مصادره و تحت پوشش قرار گرفت حتی ماشین وانت که برای امرار معاش بود شخصاً تحویل دادسرای انقلاب اسلامی مرکز دادم و غیر از خانه مسکونی واقع در [حذف شده] آهی در بساط ندارم.

لذا بدینوسیله از آن مقام محترم تقاضا دارم دستور فرمائید ورقه ضمانت ضامن بنده آقای عنایت اله شهریاری را مسترد دارند که بیش از مدت قول داده شده در خجالت ایشان نباشم.

با تقدیم احترامات

عبدالشوقی تبیانی

[امضا]

١٧ اردیبهشت ۱۳۶۴

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

شماره ۸۶۹۲۸ مورخه ٢١ اردیبهشت ۱۳۶۴ به دادسرای انقلاب اسلامی مرکز چهار راه قصر (شهید قدوسی) مراجعه و ضمانتنامه مربوطه ابطال گردید.

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]