[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور؛ [ شمارۀ: ۴۱۵۸ ]؛ مورّخهٴ: ۹آذر۱۳۳۱؛ استخراج رمز رفسنجان

 

وزارت کشور

عقبهٴ ۸۹۷/۱۳۷/ م – ۲۴آبان۱۳۳۱[۱]؛ عبّاس خاندانی که در غائلهٴ ۱۵ مهر قرار توقیف او صادر و متواری بود، عصر دیروز وارد در خیابان، مردم را تحریک، رییس شهربانی در صدد دستگیری او بود. جمعیّت مأمورین را تهدید می‌کردند. به وسیلهٴ مأمورین نظامی و چند تیر هوایی شلیک، جمعیّت متفرّق و بازداشت می‌شود. ۴۱۵۸.

بنی‌اقبال

 

[حاشیهٴ ۱:] ادارۀ سیاسی، ۹آذر ۱۳۳۱.

[حاشیهٴ ۲:] [ مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۱۳۴۵۵، تاریخ: ۹آذر ۱۳۳۱ ].

[حاشیهٴ ۳:] چون عین تلگراف شمارۀ ۱۳۷ ضمن شمارۀ ۱۲۸۰۵ – ۲آذر۱۳۳۱ به ادارۀ انتظامات فرستاده شده، لذا عیناً برای اقدام لازم به آن اداره ایفاد می‌گردد. رییس ادارۀ سیاسی، [امضاء].

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- در نسخهٴ اصل: ۲۲/۲۱/۲۲!!