[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[نشریه:] اخبار امری

[تاریخ:] خرداد – تیر ۱۳۳۱

[شماره:] ۲ و ۳

[صفحه:] ۸ - ۷

 

استخراج از مرقومهٴ مورخهٴ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹

محترماً به استحضار می‌رساند:

در بهمن ماه سنهٴ ۱۳۲۸ زنی و چند فرزندش در یک کیلومتری ابرقو به قتل رسیده و برخی از جراید نیز در همان اوان، جریان واقعه را مطابق با واقع، بدین نحو نگاشته‌اند:

(نقل مندرجات جراید به طوری که از پیش گذشت).

یکی از جراید شیراز نیز اخیراً در این باره چنین نوشته است:

«چندی قبل امیدسالار دختر زیبایی را در خانه یکی از رعایای ابرقو سراغ کرده و برای به چنگ آوردن این دخترک بینوا شروع به فعّالیّت می‌کند تا بالاخره به وسیلهٴ زنی که در همسایگی دختر بوده است، او را به خانهٴ همسایه کشیده و پس از هتک ناموس اجباری، از ترس رسوایی به وسیلهٴ یکی از رعایای مورد اطمینان خود، او را نابود می‌کند و بعداً برای لوث شدن قضیّه، چند نفر بیچارهٴ یزدی را در ابرقو قلمرو امیدسالار به زندان انداخته و حتّیٰ پیرمرد یزدی فقیری را در طهران توقیف کرده‌اند. امیدسالار برای این‌که خود را به موفقیّت نزدیک کند، با تردستی قضیّه را در تهران به امور مذهبی کشانیده است تا قضّات را علیه متّهمین تحریک نماید. در محافل مختلفه و کریدرهای وزارت دادگستری گفته می‌شود که محکومیّت این بینوایان به وسیلهٴ دسیسه‌های ناجوان‌ مردانه جنایت ‌کار اصلی، قطعی است».

ولکن مع‌الأسف مغرضین و محرّکین چنان‌که دأب و شیوهٴ دیرینهٴ آنان است، اولیای امور دادگستری یزد را از جادّه تحرّی و تفحّص قاتل و مرتکبین اصلی منحرف ساخته و تهمت این قتل را به بهائیان مظلوم یزد که همیشه مال‌المصالحهٴ اغراض شخصی مفسدین و محرّکین بوده نسبت داده‌اند.

(پس از شرح جریان قضایا):

این محفل مکرّر به اولیای محترم امور مراتب غرض‌ورزی متعصّبین ومتنفّذین و دادگستری یزد را تذکّر داده و تقاضای ارسال بازرسی بی‌طرف برای کشف قضایا نموده، ولٰکن مع‌الأسف این استدعا مورد توجّه واقع نشده و چند نفر مظلوم بی‌گناه الی حال در زندان باقی مانده‌اند. چون روز دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۲۹ زندانیان از کرمان به طهران منتقل گردیده‌اند، از آن مقام محترم متمنّی است:

اولاً - به هر نحو که صلاح و مقتضی بدانند به مقامات دادگستری دستور صریح صادر فرمایند که رسیدگی به این موضوع به قضات بی‌طرف و بی‌نظر مراجعه شود تا بدون اعمال غرض به این پرونده رسیدگی نمایند و حقیقت واقعه را مکشوف سازند.

ثانیاً - برای جلوگیری و ازدحام و هیاهو و غوغای نفوس ماجراجو و مغرض که همواره درصدد ارعاب قضات و ترساندن وکلا بوده و هستند و در موقع محاکمهٴ قاتل دکتر برجیس شهید و هم‌دستانش کاملاً این موضوع واضح و عیان گردیده، دستورات صریحه به مقامات انتظامی صادر فرمایند تا محاکمه چنان‌که معمولٌ‌به تمام دنیاست، در محیطی آرام انجام پذیرد.

ثالثاً - برای حسن سلوک مأمورین زندان با این مظلومان صرف‌نظر از تعصّبات مذهبی به مقامات مربوطه دستور مقتضی صادر فرمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]