[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شرکت مخابرات ایران

اداره کل مخابرات استان مازندران

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

تاریخ

شماره

پیوست

 

بسمه تعالی

 

به فرمانداری محترم شهرستان علی‌آباد کشول

از اداره مخابرات علی‌آباد سلام علیکم

احتراماً عطف بنامه شماره ۳۱۲۶- [تاریخ:] ۱۳ تیر  ۶۸ باستحضار میرساند بموجب بخشنامه شماره  ۴۴۶۲ - ١١ / م -[تاریخ:] ١٢   بهمن ۶۷ نخست وزیر محترم جمهوری اسلامی ایران واگذاری تلفن به بهائیهای علی‌آباد که تاکنون انجام نشده در دست اقدام است پس از کسب مجوز از اداره کل مخابرات استان مازندران برابر مقررات اقدام خواهد شد.

[اسم و امضا]

رئیس اداره مخابرات علی‌آباد

رونوشت آقای حیدر علی خضوعی

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در حاشیه صفحه]

۱۴۹۴ /۶۸۴ [تاریخ:] ١٣ تیر  ۶۸

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]