[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دادسرای انقلاب اسلامی طهران

جمهوری اسلامی ایران

امور اقتصادی

تاریخ ۲۴ دی ۱۳۶۴

شماره ۶۳ /۲ /۳۴۷۲۹۳۲۳۸ ب – الف

 

از: دادسرای انقلاب اسلامی طهران

به: شهربانی آستان[استان] سیستان و بلوچستان

موضوع: زندانی محکوم طرازاله حکیمان فرزند صادق

 

عطف بنامه شماره ۱۱۵۵۶ /۱۲ مورخ ۱۲ آذر ۱۳۶۴ در خصوص استرداد وجوه مورد محکومیت نامبرده فوق اشعار میدارد، اجرای حکم بعهده این دادسرا خواهد بود، و در این مورد تاکنون هیچگونه اقدامی از طرف محکوم علیه و یا بستگان وی بعمل نیامده، لذا پس از پایان محکومیت وی در صورت عدم وصول وجوه مذکور کماکان در بازداشت خواهد ماند، مگر اینکه نسبت به بازپرداخت آن اقدام لازم را مبذول نماید، مع‌الوصف مقتضی است دستور فرمائید به نیابت از طرف این دادسرا نسبت به استرداد مبلغ -/۵۸۶۲۶۴۹ ریال وجه مورد محکومیت زندانی محکوم اقدام و معادل آنرا بحساب جاری ۹۰۰۲۸ نزد بانک ملی شعبه کاخ دادگستری واریز و رونوشت سند حسابداری مربوطه را باین دادسرا ارسال فرمائید.

دادیاری اجرای احکام دادسرای انقلاب اسلامی

امور اقتصادی

 

۱۶۰۱۰ /۱۲

۱ بهمن ۱۳۶۴

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

اثرانگشت طرازاله حکیمان فرزند صادق که در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۶۴ رؤیت نموده است

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

دفتر - به زندانی اخطار مفاد نامه بوی ابلاغ، پاسخ امریه داده شود ۱ بهمن ۱۳۶۴

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]