[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۳/۲۳

 

تصدّقت گردم

دیروز پس از آن‌که از حضور مبارکتان مرخّص شده و به منزل برگشتم، یکی از دوستان با تلگرافی که از اصفهان دریافت داشته بود، نزد چاکر آمده و شرحی نیز راجع به موضوع تلگراف بیان نمود که فوق‌العادّه مؤثّر و دل‌خراش بود. چون خبر دارای اهمّیّت مخصوص می‌باشد و تأخیر در جلوگیری از فتنه و فسادی که اشرار می‌خواهند در شهرضا برپا نمایند، ممکن است منتهی به عواقب وخیمه گردد؛ لذا طبق دستور مبارک که فرموده بودید در این قبیل موارد فوراً مراتب را به عرض برسانم، قضیّه را در ورقهٴ جداگانه به نظر حضرت مستطاب عالی می‌رسانم تا هرگاه مقتضی بدانند، برای رفع تضییقات و جلوگیری از توطئه‌ای که علیه یک مشت اتباع صادق و صالح کشور در شهرضا چیده شده است، اوامر لازمه به مقامات مربوطه صادر فرمایند.

ارادتمند، کاظم‌زاده

 

[حاشیهٴ ۱:] به وزارت کشور تاکیداً نوشته شود. ۱۱/۳.

[حاشیهٴ ۲:] پیشینه دارد، ضمیمه شود. ۱۳/۳.

[حاشیهٴ ۳:] آقای فخرایی، ۱۴/۳.

[حاشیهٴ ۴:] شمارۀ ۵۱۵ – ۲۰/۳/۲۳.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]