[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 [آرم]

وزارت کشور

ادارۀ انتظامات

 

تاریخ: ۴ اردیبهشت ۱۳۲۹

شمارۀ: ۱۳۱۶- ن- ۸۸۷-  م

 

محرمانه

 

جناب آقای نخست وزیر

عطف به مرقومهٴ شمارۀ ۱۴۸۵۰ – ۶  فروردین ۱۳۲۹ متضمّن تلگراف اهالی گلپایگان در مورد قتل دکتر برجیس به طوریکه طیّ شمارۀ ۸۳۶۴۷ - ۱۸۰۳۶ – ۲۳ اسفند ۱۳۲۸ معروض گردیده، متّهمین قضیّه و پروندهٴ امر به دادسرای تهران تحویل و موضوع در دادسرا مورد رسیدگی قرار گرفته و در اجرای امریّهٴ شمارۀ ۴  -۲۲۶۳ – ۱۶  فروردین ۱۳۲۹ به منظور رفع اختلاف و شکایت اهالی شهرستان‌ها و حفظ نظم هر محلّ به کلیّهٴ استانداران و فرمانداران دستور داده شد از هرگونه تظاهر و تبلیغات بهائیان جلوگیری نمایند.

وزیر کشور، [امضاء]

 

[دستنوشته ۱:] شمارۀ ۴ - ۳۳۱ – ۵  اردیبهشت ۱۳۲۹.

[دستنوشته ۲:] سابقه، ۵ اردیبهشت] ۱۳۲۹].

[دستنوشته ۳:] ملاحظه شد، اقدامی ندارد. ۶ اردیبهشت ۱۳۲۹.

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]