[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 [ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور؛ ادارۀ انتظامات؛ شمارۀ: ۱۳۱۶/ ن/ ۸۸۷/ م؛ تاریخ: ۴ اردیبهشت ۱۳۲۹؛ محرمانه

 

جناب آقای نخست وزیر

عطف به مرقومهٴ شمارۀ ۱۴۸۵۰ – ۶  فروردین  ۲۹ متضمّن تلگراف اهالی گلپایگان در مورد قتل دکتر برجیس به طوری‌که طیّ شمارۀ ۸۳۶۴۷/۱۸۰۳۶ – ۲۳ اسفند ۲۸ معروض گردیده، متّهمین قضیّه و پروندهٴ امر به دادسرای تهران تحویل و موضوع در دادسرا مورد رسیدگی قرار گرفته و در اجرای امریّهٴ شمارۀ ۴/۲۲۶۳ – ۱۶  فروردین   ۲۹ به منظور رفع اختلاف و شکایت اهالی شهرستان‌ها و حفظ نظم هر محلّ به کلیّهٴ استانداران و فرمانداران دستور داده شد از هرگونه تظاهر و تبلیغات بهائیان جلوگیری نمایند.

وزیر کشور، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] شمارۀ ۴/۳۳۱ – ۵  اردیبهشت  ۲۹.

[حاشیهٴ ۲:] سابقه، ۵/۲.

[حاشیهٴ ۳:] ملاحظه شد، اقدامی ندارد. ۶ اردیبهشت ۲۹.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]