[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[یادداشت دستنویسی شماره در بالای صفحه]

 [ناخوانا]

دادگاه عالی انقلاب اسلامی

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

تاریخ ٢٣ شهریور۶۳

شماره۳۰۱۵

پیوست -----

 

پرونده کلاسه ۶۲/م/٢١٢٩٩ دادسرای انقلاب اسلامی مرکز اتهامی احمد بشیری فرزند فرج‌الله ۶۸ ساله که عضویت در محفل مرکزی بهائیان و فعالیت توطئه و جاسوسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران محاکمه و بعنوان کافر حربی [ناخوانا] و مفسد نظریه اعدام و مصادره اموال وی و فرزندانش که در خارج کشور بسر میبرند داده شده بود در دادگاه عالی انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه بشرح زیر اعلام میگردد.

حسب اوراق پرونده متهم نامبرده بالا بااینکه در مراحل تحقیق و جلسه دادگاه دروغ گفته و سعی کرده خیلی از مطالب را کتمان و یا وارونه جلوه دهد ولی رویهم رفته این موارد را صریحاً اعتراف کرده است، جمع‌آوری اطلاعات و اخبار اعدامیها و زندانیها و اخراجیها و مصادره اموال اعضاء فرقه ضاله بهائیت از محافل سراسر کشور و ارسال آنها (با اجازه بیت العدل و برخلاف دولت اسلامی ایران) توسط محفل ملی مرکز (که خود یکی از اعضاء ٩ نفره آن بوده است) به یکی از محافل دنیا مانند محفل انگلستان و از آنجا به بیت العدل (اسرائیل) با اعتراف به اینکه این کار مخفیانه و خیانت بوده و میگوید این اطلاعات بدست اشغالگر قدس (اسرائیل غاصب) نیز احتمالا میرسیده است ٢- مبالغ زیادی پول ([ناخوانا] رسیدهای ضمیمه) از اموال شخصی خود از ٣٠ سال قبل و جمع‌آوری از سراسر کشور برای بیت العدل فرستاده باقتصاد اسرائیل کمک و در بانکهای اسرائیل ذخیره شده و در جلسه دادگاه فقط یک قلم ٣٠٠ هزارتومان انرا از اموال شخصی خود مستقیماً به بیت العدل را صریحاً اعتراف دارد ٣- متهم بتمام بهائیان سراسر کشور دستور داده که هرگونه بدرفتاری که بیکی از بهائیان اگر شد فوراً گزارش به مراجع ذیصلاح داخل و خارج از کشور بدهند (باصطلاح تظلم کنند) با توجه بمراتب مذکوره و سایر محتویات پرونده بنظر میرسد متهم یکی از گردانندگان و مهره‌های اصلی این تشکیلات استعماری صهیونیستی و خط دهنده و طراحان با نفوذ این فرقه ضاله و از عمده و ائمۀ کفر و بازوی اسرائیل در ایران است که از سال ١٣٢٠ عضو تشکیلات مدور بوده در لجنات و محافل مختلف بهائیت عضویت داشته از جمله در لجنهٴ مهاجرت که طبق اظهار خود متهم (در برگ ٢٩) افراد بهائی را بنقاط مختلفه که بهائی ندارد برای بذر تخم بهائی اعزام تا پیروان بهائی زیاد شوند اگرچه گاهی خود را بسادگی میزند و حاضر نیست اسرائیل را محکوم کند چون این مطلب را دخالت در سیاست میداند ولی ارسال اطلاعات و اخبار محرمانه و اسرار سیاسی کشور را باسرایئل دخالت در سیاست نمیداند با اینکه بعضی از اتهامات مثل دادن طرح اضطراری و دستور فرار بهائیان بخارج از کشور را انکار کرده ولی اعضاء دیگر محفل ملی مانند هوشنگ مرکزی در مواجهه حضوری [ناخوانا] اظهار کرده‌اند بنابراین چنانچه قاضی محترم جاسوسی ویرا احراز نموده و [ناخوانا] اعدام و مصادره اموال خود او منطبق با موازین قضائی و مورد تائید خواهد بود اما نسبت به اموال شخصی فرزندان کبیر او که در خارج از کشور بسر میبرند در صورتیکه احراز نماید از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران رفته‌اند و یا بعد از پیروزی تحت عنوان اعراض از جمهوری اسلامی و ضدیت و توطئه با آن رفته‌اند مصادره اموال آنها نیز منطبق با موازین قضائی و مورد تائید است.

[مهر رسمی]

دادگاه عالی انقلاب اسلامی [تاریخ:]  ٢٣ شهریور۶۳

[مهر ناخوانا]

[امضا]

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

[ناخوانا]

[مهر:] فتوکپی برابر اصل است

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]