[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم]

شیر و خورشید

وزارت کشور، ادارۀ کلّ شهربانی؛ شمارۀ: ۵۷۹۱؛ تاریخ: ۱۲/۶/۲۳؛ محرمانه، مستقیم

 

وزارت کشور

بر طبق گزارش تلگرافی رمز شمارۀ ۱۰۸ شهربانی کاشان معروض می‌دارد: شب ۷ شهریور ماه جاری درب منزل چند نفر بهائی را آتش زده‌اند. فوراً از طرف مأمورین خاموش و چند نفر مرتکب جلب و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. مجدّداً نیز شب ۸ شهریور درب منزل حسین عظیمی را آتش زده‌اند. به شهربانی مربوطه دستور داده شد مرتکبین را شدیداً تحت تعقیب قرار داده و از نظایر این‌گونه اتّفاقات کاملاً جلوگیری نماید. چون عدّهٴ پاسبان آن‌جا برای حفظ انتظامات کافی نیست، مستدعی است امر و مقرّر فرمایید عدّهٴ ژاندارمری کاشان را تقویت نموده که در مواقع لزوم با شهربانی تشریک مساعی نمایند.

رییس شهربانی کلّ کشور، سرپاس سیف، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور؛ شمارۀ: ۱۰۴۲، تاریخ: ۱۴/۶/۱۳۲۳ ].

[حاشیهٴ ۲:] سیاسی.

[حاشیهٴ ۳:] [ مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۴۱۷۹، تاریخ: ۱۵/۶ ].

[حاشیهٴ ۴:] فوری سابقه، ۱۵/۶.

[حاشیهٴ ۵:] چون فرماندار قضیّه را غیر قابل اهمّیّت تلقّی نموده، باید منتظر گزارش کتبی فرماندار بود.

[حاشیهٴ ۶:] بایگانی.

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]