[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیروخورشید

 

[شمارۀ:] ۴۷۱۷/ ج؛ [تاریخ:] ۲۵/۸/۲۲

 

استانداری استان دهم

گزارش واصله از گروهان شهرضا حاکی است عدّه[ای] در حدود پنجاه نفر مرد و زن و بچّهٴ بهائی وکلیمی[به] شهرضا آمده، اغلب از تجّار و کسبهٴ کاشان و طهران و اطراف می‌باشند. گویا از محفل دستور رسیده و پیش‌بینی شده که در آتیه، طهران مورد خطر خواهد بود، به اطراف پراکنده و در محلّی اقلّاً ۹ نفر ساکن شوند. بعضی از آنها اظهار داشته نظر به این‌که قدری در مرکز از حیث خواروبار در مضیقه بوده‌اند، مقتضیات ایجاب نموده به شهرهایی که خواروبار فراوان است کوچ نمایند. بین آنها خیّاط و سلمانی و کسبه وجود دارد. مشغول کسب و برای خود مستغلّات[۱] و خانهٴ مسکونی خریداری و ساختمان می‌نمایند. چون مقصود فعلی آنها معلوم نیست، متمنّی است مقرّر فرمایند از بخشداری‌های محلّ‌های دیگر تحقیق در اطراف عملیّات آنها بنمایند.

رییس ناحیهٴ ۸  ژاندارمری اصفهان، سرهنگ شمس ملک‌آرا، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] به وزارت کشور نوشته شود.

[حاشیهٴ ۲:] [ مهر: ...[۲] اصفهان، شمارۀ: ۹۷۳۱، تاریخ: ۲۸/۸/۲۲ ].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- در نسخهٴ اصل: مستقلّات.

٢- دو سه کلمه ناخوانا.