[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، [ شمارۀ: ۶؛ تاریخ: تیرماه ۱۳۲۵؟ ] ؛ رونوشت [تلگراف] رمز ۶

 

وزارت کشور

۵۰۲، انتظام برقرار و همهٴ بهائیان به کار خود مشغول، پروندهٴ امر نیز [در] دادسرا و شهربانی شدیداً تعقیب می‌گردد. ۶.

(شریف؟)

برابر اصل است.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]