[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت کشور، ادارۀ اطّلاعات و آمار؛ شمارۀ: ۹۷۱۸؛ تاریخ: ۱۵/۹/۱۳۲۹

 

ادارۀ انتظامات

گزارش تلگرافی مورّخهٴ ۱۲/۹/۲۹ بروجن جهت اطّلاع ذیلاً درج می‌شود:

بروجن، ۱۱/۹/۲۹، شب ۹ جاری درب منزل عبدالرّحیم واحدی بهائی نامی [را] آتش زده‌اند. قضیّه توسّط ژاندارمری محلّ تحت پیگرد قانونی است.

از طرف رییس ادارۀ اطّلاعات و آمار، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] آقای کاتبی، ۱۶/۹.

[حاشیهٴ ۲:] سابقه دارد، ۱۶/۹/۲۹.

[حاشیهٴ ۳:] سابقه ضمیمه شد، ۱۹/۹.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]