[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت پست و تلگراف و تلفن، تلگراف؛ از بروجن به [طهران]؛ شمارۀ: ۴؛ تاریخ: ۱۵ [آبان ۱۳۲۹ ]

 

کشور، رونوشت اصفهان استانداری

پیرو ۵۴، پس از اطّلاع از جریان اختلاف بین مسلمانان و بهائیان بروجن، ساعت ۱۱ شب ۱۵ به بروجن حرکت و ساعت ۷ صبح وارد بروجن شده، چون با اطّلاع قبلی از طرف لشکر اصفهان یک قسمت سرباز به اتّفاق سرکار سروان ادیب به محلّ آمده بود و انتظامات محلّ هم موقّتاً از طرف لشکر به سرگرد رفیعی واگذاشته شده بود؛ صبح امروز با حضور عدّه[ای] از علما، معتمدین و متنفّذین محلّی در شهرداری با حضور اشخاص فوق تشکیل و با نصایح که به عمل آمد و آقایان را امیدوار به رسیدگی نموده، با تعهدّی که حضوراً نمودند، دکاکین بازار [باز] و مردم شروع به کار نمودند و انتظامات محلّ هم برقرار و جریان عادی است.

 

[حاشیهٴ ۱:] انتظامات، ۱۶آبان .

[حاشیهٴ ۲:] بایگانی شود، در انتظار گزارش بعدی است. [امضاء]، ۱۶آبان ۱۳۲۹.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]