[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور؛ ادارۀ اطّلاعات؛ شمارۀ: ۸۴۲۲؛ تاریخ: ۷آبان ۱۳۲۹

 

ادارۀ انتظامات

گزارش تلگرافی بروجن مورّخ ۴ آبان ۱۳۲۹ ذیلاً درج می‌شود: برابر شایعات و گفتگو‌هایی که شنیده می‌شود، مختصر کشمکشی بین افراد مسلمان و بهائی واقع، ولی تا کنون اتّفاق مهمّی رخ نداده است.

از طرف رییس ادارۀ اطّلاعات و آمار، [امضاء] 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]