[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت پست و تلگراف و تلفن، تلگراف؛ از تبریز به طهران؛ شمارۀ: ۲۵۴۱؛ تاریخ: ۲۱/۵/۲۳

 

جناب آقای نخست وزیر

۸۷۵۹، این موضوع در آذربایجان مصداق ندارد، زیرا کسی مجاز برای این‌گونه تظاهرات و تعدّی به اشخاص به عنوان مذهب نیست. ۶۷۳۸.

دادور

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۱۰۱۰۳، تاریخ: ۲۳/۵/۲۳ ].

[حاشیهٴ ۲:] آقای دبیران، بفرمایید در پروندهٴ مربوط به بهائیان بایگانی شود. [امضاء] ،۳۰/۵/۲۳.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]