[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداری

گواهی میشود خانم دکتر شعله میثاقی (صاحب عکس الصاقی) فرزند امان اله دارای شناسنامه شماره [حذف شده] صادره از [حذف شده] متولد سال ۱۳۳۵ فارغ ‌التحصیل سال مهر ۶۰ در رشته پزشکی عمومی از دانشگاه شیراز با توجه به شناسنامه زوجین متأهل شناخته شده و بموجب تبصره ۲ ماده یک لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی مصوب ۲۴ آذر ۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۳ قانون خدمت یکماهه پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۲۴ آبان ۶۰ مجلس شورای اسلامی ایران از شمول دو قانون مذکور معاف میباشند.

ولی با توجه به تاریخ فراغت از تحصیل مشمول ۳ سال خدمت موضوع تبصره ماده ۶ قانون اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان دندانپزشکان و داروسازان مصوب ۴ خرداد ۶۰ مجلس شورای اسلامی میباشند. خدمت نامبرده در نقاط مصرحه در ماده ۱ و ۲ قانون خارج از مرکز فوق‌الذکر و همچنین تحویل مدرک تحصیلی وی و یا تائیدیه آن وسیله مؤسسات آموزشی و مقامات صالحه دیگر موکول به اعلام نظر دفتر نظارت بر امور درمان وزارت بهداری است.

دکتر علیرضا مرندی

وزیر بهداری

[امضا]

[مهر رسمی]

وزارت بهداری

امور ترخیص

 

رونوشت:

دفتر نظارت بر امور درمان

آمار

بایگانی

واحد اعزام/ ا

 

۶/۱۰

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در حاشیه صفحه]

۴۶۶۶۹ / ۲

۱۰ خرداد [۶۰]

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]