[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 [آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

فَلا تَتَبِعُوا الهَوی اَن تَعِدلُوا

تاریخ:----- ۱۳۸

شماره: -----

پیوست: -----

دادنامه

دادگاه.-----

بسمه تعالی

شماره دادنامه: ۳۰۰- ۱۳ تیر ۸۶

کلاسه پرونده: ۳-۲۸۲-۸۶ ح ۱

مرجع رسیدگی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی آباده

خواهان: طاهره بهرامی فرزند فریدون: [آدرس]

خوانده: -----

خواسته: انحصار وراثت

 

گردشکار: خواهان دادخواستی بطرفیت خوانده تقدیم دادگاه نموده که پس از جری [اجرای] تشریفات و با استعانت از خداوند منان مبادرت به اتخاذ تصمیم مینماید.

 

تصمیم دادگاه:

در خصوص دادخواست خانم طاهره بهرامی فرزند فریدون بخواسته صدور گواهی حصر وراثت مرحوم فریدون بهرامی بشماره شناسنامه [حذف شده] متولد ۱۲۷۹، دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه مذهب متوفی بهائی اعلام گردیده و از طرفی طبق تحقیقات غیر محسوس متقاضی جزء فرقه بهائیت شهرت دارد لذا با عنایت به اینکه بهائیت خارج از ادیان و مذاهب شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد و صدور گواهی حصر وراثت برای افراد بهائی نوعی رسمیت بخشیدن به بهائیت محسوب میگردد و این امر بر خلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه و نظم عمومی است لذا درخواست نامبرده در دادگاه جمهوری اسلامی ایران قابل رسیدگی و بررسی نمیباشد./ص

محمد شبانی

 

 

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی آباده

[مهر:] رونوشت برابر با اصل است

 [امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]