[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره: -----

تاریخ: -----

پیوست:-----

[آرم]

وزارت فرهنگ

اداره فرهنگ شهرستان فیروز آباد

دائره:

 

اداره کل کار گزینی وزارت فرهنگ

عطف بمرقومه شماره ۸/ ۹۰۸۷۰- ۴ شهریورماه ۱۳۴۰ متضمن عین نامه مورخه ۲ مردادماه ۱۳۴۰ بانو مهری وحدت حق باستحضار میرساند.

بانوی نامبرده در سال ۱۳۳۸ جزء داوطلبان استخدام آموزگاران پیمانی در امتحانات مسابقه شرکت نموده و قبول شده است. مشارالیها در موقع تنظیم پیمان نامه استخدامی حاضر نشد که در مقابل جمله (اسلام – شیعه اثنی عشری) را بنویسد و مایل بود که بجای جمله مزبور که نوشتن آن یکی از شرایط استخدامی است کلمه (بهائی) را مرقوم دارد و بهمین علت استخدام نامبرده عملی نگردید ضمناً برای مزید استحضار رونوشت نامه شماره ۴۵۸۷- ۲۵ آذرماه ۱۳۳۹ این اداره که در پاسخ نامه مورخه پانزدهم آذرماه ۱۳۳۹ وی صادر گردیده بضمیمه تقدیم مینماید و نیز بطوریکه در نامه مذکور ملاحظه خواهند فرمود این اداره با کمال میل مایل و حاضر بوده است که مشارالیها را استخدام نماید متاًسفانه نامبرده گوش شنوا برای استماع و اصغاء گفته‌های حسابی و منطقی نداشته و انتظار داشته است که این اداره برابر میل و تمنای وی مقررات را زیر پا گذاشته و بدون در نظر گرفتن دستورها و آئین نامه استخدامی ویرا استخدام نماید بدیهی است انجام و اقدام نسبت به درخواست نامبرده برای هیچ‌یک از ادارات فرهنگ‌های شهرستان‌ها مقدور و میسور نبوده و نخواهد بود.

علیهذا با توجه بمراتب معروضه فوق تصدیق خواهند فرمود که این اداره هیچگونه تقصیری در مورد عدم استخدام بانوی فوق الاشعار نداشته و نیز چنانچه سرسختی نسبت به عقیده خود ننموده بود استخدام مشارالیها عملی و در سال ۱۳۳۸ ویرا استخدام نموده بود در خاتمه عین مرجوعه مورخه ۳ مرداد ۱۳۴۰ بانو مهری وحدت حق بضمیمه ایفاد و اعاده میگردد.

رئیس فرهنگ شهرستان فیروز آباد – ستوده

 

۳۵۵۲- ۲۴ مهر ۴۰ رونوشت عطف بنامه مورخه ۸ مرداد ماه ۱۳۴۰ بانو مهری وحدت حق که بمقام عالی نخست وزیری تقدیم داشته ارسال میگردد.

رئیس فرهنگ شهرستان فیروز آباد – ستوده

[امضا]

[سند پیوستی، لیست صورت اسامی قبول شدگان، بترتیب جمع نمرات شرکت کنندگان در مسابقه، از وزارت فرهنگ موجود است و بیشتر آن ناخوانا می‌باشد. خانم مهری وحدت حق شخص سوم در این لیست میباشد]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]