[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ٨ فروردین  ۵۸

شماره ۲۶۰/ ۱۴

پیوست -----

[آرم]

وزارت آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش شهرستان بیرجند

 

خانم طاهره احمدی فوق دیپلم بهداشت مدارس

 پاسخ نامه بدون تاریخ شما اشعار میدارد چون در برگ درخواست استخدام خود دینی را که ذکر کرده‌اید در شمار ادیان رسمی کشور نیست لذا این اداره مجاز به استخدام شما نمی‌باشد. ع

سرپرست اداره آموزش و پرورش بیرجند – غنی

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]