[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

از خمین به [طهران]

شمارۀ: ۱۴

تاریخ اصل: ۱۳ اسفند

تاریخ وصول: ۱۶ اسفند [۱۳۲۲]

 

وزارت کشور؛ رونوشت وزارت دادگستری، رونوشت وزارت فرهنگ

قبلاً تلگراف کر[دیم] عدّه[ای] بهائی در فرهنگ خمین به تقویت رییس فرهنگ مشغول تبلیغات باطله هستند، توجّهی نفرمودید. اینک تصدیع می‌دهیم عطاءالله روحانی، روحانی آموزگار، حشمت خانم مشتاقی کارمند، معلّمه و خواهر روحانی در فرهنگ مشغول تبلیغات هستند. اگر        ها را خمین نخواهند، مردم تحمّل نکرده، ممکن است اتّفاق سوئی برای آنها روی دهد. استدعا داریم امر و مقرّر فرمایید آنها را به کارمندان مسلمان تبدیل کنند. رییس فرهنگ گلپایگان [به] خمین آمدند، به تقاضای مشروعهٴ اهالی اعتنایی نکردند. کاملاً از آنها پشتیبانی می‌نمایند. آیا تکلیف پنجاه هزار جمعیّت کمره با چهار خانواده بهائی چه است؟ انتظار اقدام داریم.

ابوخیبر غضنفری، رضا نجفی، صدرالدّین نجفی، سیّد جمال قرشی، محمود سرمدی، محمّدرضا شاکری، قائم‌مقامی، حیدر مشایخی، صابری، مرتضیٰ شمس، محمّدآقا محمّدی، لطف‌الله حدیدی، علی رحیمی، محمّدحسن صمدی.

 

[حاشیهٴ ۱:] [مهر: ثبت کلّ وزارت کشور، شمارۀ: ۷۵۸۲۷، تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۲۲]

[حاشیهٴ ۲:] سیاسی، ۱۷ اسفند

[حاشیهٴ ۳:] [مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۸۲۰۰، تاریخ: ۲۱ اسفند]

[حاشیهٴ ۴:] به عرض برسد، در صورتی که مقرّر فرمایند به وزارت فرهنگ نوشته شود

[حاشیهٴ ۵:] بایگانی

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]