[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[تاریخ:] ۱۷ اسفند ۱۳۲۸

شمارۀ: ۲۸۳۷

 

محرمانه

 

هو

جناب آقای ساعد، نخست وزیر

از وزارت کشور در تاریخ ۳ اسفند ماه جاری راجع به قتل دکتر سلیمان برجیس در کاشان و تشبّثات بهائی‌ها به منظور معرّفی و رسمیّت دادن خودشان و لزوم جلوگیری از عملیّات آنها شرحی به جناب عالی اشعار داشته‌اند و رونوشت آن را برای استحضار خاطر مبارک ملوکانه تقدیم نموده‌اند. مقرّر فرمودند: معلوم فرمایند در این خصوص چه اقدامی به عمل آمده است که نتیجه به عرض پیشگاه مبارک ملوکانه برسد.

 

رییس دفتر مخصوص شاهنشاهی، [ امضاء: حسین سمیعی ]

 

[دستنوشته ۱:] سابقه ضمیمه شود. [امضاء].

[دستنوشته ۲:] اقدامی که شده است اطّلاع بدهید و مجدّداً به مقامات مربوطه تاکیداً شرحی نوشته شود. ۱۸ - ۱۲

[دستنوشته ۳:] شمارۀ ۴ - ۲۲۶۳ – ۱۸ اسفند  ۱۳۲۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]