[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ۲۶ فروردین ۵۸

شماره ۴۲۶

بسمه تعالی

دفتر امام خمینی

 

حضور مبارک آقای کرامتالله تشکر

نامه شما رسید و از مضمون آن اطلاع حاصل شد. البته تمام افراد در این مملکت از جهت حقوق مساوی هستند و شما میتوانید شکایت خود را بدادگاههای اسلامی ارجاع دهید تا رسیدگی گردد.

با تقدیم احترام

[مهر]

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

ضبط شود

۸ دی ۱۳۵۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]