[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادگستری استان فارس و بنادر

۵۰۰ د ۱۰۰ ب چاپ موسوی شیراز

۱/ ۱۳۶۰

شماره-----

تاریخ۱۱ اردیبهشت ۶۰

پیوست-----

 

اداره درگذشتگان

کفن دفن جسد متعلق به مردی بنام احسان الله مهدیزاده که موجب اطلاع شماره ٨٢/ ١٧/ ۵۹ [تاریخ:] ۱۰ اردیبهشت ۶۰ دادگاه انقلاب اسلامی شیراز بعلت تیر باران درگذشته است میرساند.

[امضا]

۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۰       

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]