[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[روزنامه‌]

 

مسلمانها و بهائی های شاهرود در دیوان جنائی تهران (بقیه از شماره پیش) دفاع آقای اسدالهی

قبل از شروع در دفاع لازم است هیئت دادرسان را بنکات زیر متذکر نمایم نظر بوکالتی که اینجانب از عموم متهمین دارم این حق را بکلیۀ آقایان وکلای مدافع میدهم بالنتیجه مدافعات همه آقایان در حدود مقرارت همگانی است و اختصاص هریک از وکلای مدافع باشخاص مخصوص مربوط بنظامات داخلی و تخصص فنی است.

با اطلاع قضات محترم که اینجانب هیچوقت در موقع مدافعه بحواشی و هامش نپرداخته و هدف خود را میتوان قرار میدهم لیکن در این دادرسی ناچار بذکر مقدماتی می باشم که منشاء آن بحث مدعیان خصوصی در موضوعاتی که خارج از وظیفه آنان بوده می باشد.

و چون بحث در مسائل علمی با حفظ آداب مناظره و عدم خروج در تعبیر از طریق ادب و اخلاق باکی در آن نیست و احدی حق اعتراض و ملامت ندارد.

با التزام باین معنی که هیچ سخنی نگویم که عاطفه ای از عواطف را جریحه دار نمایم یا آنکه بهیچ احساسات نمایم فقط آنچه مقتضی دانم از شئون آیه شریفه:

«ادع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هی احسن» تجاوز نخواهم کرد.

بدواً لازم میدانم در اطراف اظهارات یک نفر از وکلای شکات که منظور اصلی وی تایید مجرمیت مسلمانها لیکن بمنظور تطهیر خود پایه و اساس دفاع خود را مبنی بر تعظیم شعائر اسلامی قرار داد.

تطویل حکام در این مقام از من و امثال من شایسته نیست دلایل بی شمار فلاسفه و دانشمندان اسلامی و غیر اسلامی هر یک بنوبه خود در تصانیف و تألیفات خود بیان فرموده اند مسلم جامعه بشر است قوانینی که تأمین کننده نظام و معاد و معاش بشر است آن قوانین است موافق با ارتکابات و فطریات بشر باشد و آن قوانین قانون قرآن است.

زیرا تمام قوانین قرآن مبنی بر مرتکزات و فطریات است برای مثال بذکر جمله ای که مناسب با مقام است می‌پردازم:

۱-قانون اعسار (و ان کان ذو عسرة فنظره الی میسره) منظور از مطالبه در این حق خود را از مدیون وصول بمطلوب است با فرض عدم تمکن مدیون از تأدیه اقتضای فطری مهلت و مدارا است قرآن شریف هم ارشاد لحکم فطری نموده.

۲- شخص فوت نموده اقاربی دارد و مخلفاتی مقتضای فطرت است که اموال او تعلق بخویشان نزدیک داشته باشد نه بیگانه و اجنبی. اسلام میفرماید:

(اولی الارحام بعضتهم اولی به بعض) امانتی بامینی سپرده شده طبع اولیه حاکم است که باید باهلش مسترد شود فرقان هدایت بمرتکزات فرموده:

(ان الله یأمرکم ان تودو الامانات الی اهلها).

دادرسان محترم: پرونده های حقوقی و کیفری راکه تحت مطالعه قرار میدهید بحکم فطرت ناچارید که طبق موازی عدل و منصفت قضاوت کنید اسلام ارشاد کرده است جامعه بشر را بقضاوت عدل (و اذا حکمتم بین الناس ان یحکمو یاالودل [بالعدل]) کافی است برای تضمین امور معاش ومعاد بشر آیه شریفه:

(ان الله یأمرکم بالعدل و الاحسان و ایتاء ذوی القربی و ینهی عن العمشاء [الفحشاء] المنکر و البغی الخ) که در ضمن ۶ جمله کوتاه بشر را هدایت بنمایم مبانی احکام اخلاقی و مدنی وکیفری فرموده گرچه آن دانشمند عالی مقام ثابت نموده است که فقط جملۀ: (ان الله یامرکم بالعدل) حاوی تمام فروع اخلاقیه و مدنیه است زیرا اخذ بحد وسط مستلزم تمام ملکات فاضله است بدلیل آنکه طبق برهان مسلم آمده که هر یک از طرفین افراط و تفریط بموجب ورود در مهالک است حد وسط و میانه روی درکلیّه امور معاش ومعادی و اخلاقی منجی از عواقب و خیمۀ افراط و تفریط است.

بالمثل سخاوت حد وسط اسراف و تبذیر و بخل و امساک است چنانچه فرمان ناطق باین معنی است: «و لا تجعل یدک مغلولۀ الی عنقک و لا تبسطها کل البسط فتقعد ملوماَ محسوراً»

فراخ دستی از اندازه مگذران چندان

که آفتاب معاشت بدل شود بسها

نه نیز در پی امساک لاابالی باش

چنانکه دامن همت کنی ز دست رها

پس اختیار توسط نمامیان امور

بدان دلیل که خیر لامور اوسطها

عفت یکی از صفات فاضله است که حد وسط میان شره و خمود است که هر یک از طرفین افراط و تفریط عواقب غیر محدودی دارد بنیاد زندگانی بشر را سرنگون مینماید امر بمیانه روی مستلزم امر بعفت میباشد که با لازمه نهی از شره وخمود است و هکذا شجاعت حد وسط و تهور و جبن است

ترهب در شرع اسلام ممنوع - کسالت مذموم، عبادت و پرستش حتی ممدوح، که حد وسط است نیتجه این شد که یک جمله کوتاه: (ان الله یامرکم بالعدل) کافی است [پاراگراف ناتمام]

[ناخوانا] تأمین جامعه بشر اختلافاً و معاداً و معاشاً با آنکه سر تسلیم و انقیاد از هزار و سیصد و اندی میلیونها جمعیت دین اسلام را پذیرفته اند و فلاسفه و دانشمند بعظمت قرآن کریم و نبی عظیم سر تسلیم فرود آورد بحث در اینگونه امور علاوه بر آنکه خارج از مبحث ما است امثال من موقعیتی برای تشریح آن نداریم آنچه در این مقام مورد نظر است عبارت از این است که عده ای معدود که در این چند سال آخر منشاء و منبع فساد و فتنه شده و هر روزی بصورتی موجبات فساد را در میان مسلمین ایجاد و جماعتی را بکشتن میدهند. خود میکشی حافظ خود تعزیه میداری آیا از نقطۀ نظر اجتماع از نقطه نظر قوانین اسلامی، از نقطه نظر قانون اساسی این جمیعت ناچیز حق این گونه عملیات که موجب شق عصای مسلمین میباشد در این کشور دارند یا نه؟

چنانچه همین پرونده حکایت مینماید: از تاریخ مهر ۳۲۲ بموجب امریه مقامات عالیه این دسته که مطابق با شعبان ۴۳۶۳ است اوامر اکیده شوقی افندی مبنی بر اینکه چون امسال سال آخر قرن اول ظهور بهاء الله است تقید ممنوع تظاهر و تجاسر واجب بایستی احباء مهاجرت نمایند مخصوصاً بنقاطی که خطوط پست و تلگراف موجود است و همین که عده بالغ بر ۹ نفر شود تشکیل محض [محفل] نمایند و مخارج این تشکیلات هم محول است به بیت العدل. لذا در مهرماه ۱۳۲۲ جماعة سنگسری بمنظور تبلیغ بمیامی میروند و با نهایت تهور و جدیت متجاسرانه به تبلیغات ادامه میدهند اهالی میامی بمقامات صالحه- بخشدار – فرماندار- مجلس شورای ملی – نخست وزیری و غیره شکایت مینمایند، دولت وقت کوچکتر اقدامی نمی نماید، مردم آرام میامی با نهایت متانت بدون آنکه کمترین نزاعی در گیرد بهائی ها را باحسن تدبیر علمی و عملی تحت نظر آقایان حاج میرزا ابراهیم مجتهد میامئی از میامی خارج میکنند.

عبارت گزارش آقای جمشیدی و فولادوند کیفر خواست دادستان و بقیه گزارش های بایگانی شدۀ در همین پرونده مؤید صحت عرایضم می باشد.

پس از خروج از میامی بشهرستان شاهرود متفرق و پراکنده شدند و بگواهی گزارشهای مضبوطه در پرونده شروع میکنند بفعالیتهای بی نظیر و کوشش های بی مثیل که این در جمله عین عبارت امریه میباشد.

بالنتیجه در سال ۲۳ جمعیت بهائی اعم از سنگسری و غیره مسلح از قبیل تفنگ و نارنجک و بقیۀ بهائی های اطراف مخصوصاً مأمورین دولت که از مرخصی استفاده کرده مدت مرخصی را در شاهرود بکار برده شروع به تبلیغات مذهبی نمودند.

ضمناً چند نفر از بهائی ها با وسائلی که دارند پست های حساس شاهرود را از قبیل تلگراف و خواربار و دخانیات و غیره را اشغال و هتک نوامیس و مقدسات اسلامی را شعار خود قرار میدهند. تا کار به جائی میرسد که شب ها بخانه های مسلمین وارد می شوند.

[سند ناتمام]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]