[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی همدان

 

با کمال احترام خاطر انور عالی را مستحضر و معطوف میدارد:

برادر آقای رستنده از کارمندان دادسرای محترم انقلاب باتفاق دو نفر از برادران پاسدار در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۵۹ ساعت ۷ بعد از ظهر صورتی از کتب دینی و مجلات اخبار امری بهائیان را ارائه و اظهار داشتند که برای مزید استحضار دادسرای محترم انقلاب از طرف اینجانبان تهیه و تسلیم گردد و بدین جهت مراتبی را جهت مزید اطلاع آنحضرت معروض میدارد.

۱-توجه دادگاه محترم را باصل فقهی البینة علی المدّعی معطوف میسازد.

۲- آیا مطالبه کتب دینی و مرتبط ساختن آن با پرونده اینجانبان بنظر حضرتعالی نقض صریح اصل ۲۳ قانون اساسی مبنی بر عدم تفتیش عقیده نمی‌باشد؟

۳- مجلات اخبار امری سالهای ۱۳۲۹ و غیره مربوط بسنواتی است که اکثر متهمین حتی بسن بلوغ هم نرسیده بودند.

۴- اینجانبان با وجود همه احترامی که برای دادسرای انقلاب قائلیم متأسفانه قادر بر تهیه و تقدیم کتابها و مجلات مذکور نیستیم بخصوص آنکه بسیاری از آنها حدود سی سال از تاریخ انتشارشان گذشته است.

۵- صرفنظر از عدم ارتباط لیست مذکور با موضوع اتهام، بیقین افرادی که چنین صورتی را تهیه و در اختیار دادسرای محترم قرار داده‌اند مأخذ آن را نیز در اختیار داشته‌اند و اگر حسن نیتی در بین بود مسلماً اصل آنها را در اختیار دادسرای محترم قرار میدادند و قطعیاً چنین مسئله‌ای مورد توجه آنحضرت و دادگاه محترم قرار خواهد گرفت.

۶- متمّم لایحه دفاعیه را بدان امید که مورد تدقیق دقیق آنحضرت قرار گرفته و زوایای مختلف و مبهم را روشن سازد بضمیمه تقدیم میدارد.

حضرت آیت اله، امیدواری و ادعیه مستمره ما آن است که عنایت و تأییدات الهیه جنابعالی را در صدور رأیی که موافق و منطبق با عدالت اسلامی و مبانی انسانی و مآخذ قانونی باشد موفق و مؤید فرماید.

با تقدیم احترامات فائقه

دکتر فیروز نعیمی [امضا]

دکتر ناصر وفائی [امضا]

طرازالله حزین [امضا]

محمدباقر حبیبی [امضا]

محمد حبیبی [امضا]

حسین مطلق [امضا]

حسین خاندل [امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]