[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۵ شهریور ۱۳۴۲

صورت‌مجلس

با حضور امضاکنندگان زیر تعداد ۵۶ جلد کتاب بهائی متعلق به آقای محمد لبیب دارای گذرنامه شماره [حذف شده]  به تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۴۱ صادره [توکیو] که با کشتی مسافری در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۴۲ از مرز خرمشهر وارد گردیده چون کتاب‌های مزبور از طرف

 سازمان امنیت خرمشهر غیرمجاز و ممنوع تشخیص داده شده بود به شرح زیر ضبط گردید و یک نسخه از اصل صورت‌مجلس به نامبرده به‌منزله رسید تسلیم شد

۱ – چهار جلد کتاب بدایع الاثار

۲ – ده جلد کتاب‌های مناجات عربی و فارسی

۳ – مائده آسمانی ۵ جلد

۴ – [ناخوانا] یک جلد

۵ – کتاب دهم درس اخلاق یک جلد

۶ – برهان واضح یک جلد

۷ – نقشه ده‌ساله یک جلد

۸ – [مثنوی] زرندی یک جلد

۹ –ملکه کرمل ده جلد

۱۰ –کتاب ایقان ۴ جلد و کتاب‌های متفرقه ۱۸ جلد.

 رئیس دایره شط – علوی [امضا]

معاون [ناخوانا] – [نادی] [امضا]

صاحب کالا: محمد لبیب [امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]