[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بنیاد مستضعفان

 

شرکت سهامی امناء

طهران - [آدرس]

 

سازمان اموال مصادره شده

یادداشت: -----

تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۵۸

تلفن: ۹۲۶۴۸۳

 

دفترخانه رسمی شماره ۷۵ شیراز

باستحضار میرساند، شرکت اهاء (سهامی خاص) برابر حکم صادره شماره ۱۹۳ – ن مورخه ۱۸ خرداد ۱۳۵۸ دادسرای انقلاب اسلامی ایران ضبط و توقیف گردیده است لذا خواهشمند است از انجام و ثبت هر گونه معامله نسبت به اموال منقول و غیرمنقول سهام و اوراق بهادار و بطور کلّی عموم مایملک این شرکت مطلقاً خود داری فرمائید.

بنیاد مستضعفان

سرپرست موقت شرکت امناء مصادره شده

از طرف مهندس آزادگان

[امضا]

 

دفترخانه رسمی شماره

باستحضار میرساند، شرکت امناء (سهامی خاص) برابر حکم صادره شمارۀ ۱۹۳ – ن مورخه ۱۸ خرداد ۱۳۵۸

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]