[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[ناخوانا] کلیه وسائل موجود و بدست آمده از منزل حقیقت جو که در معیت خود برادر [ناخوانا] و جمع آوری و لیست برداری شده است . ( اتهام به بهائیت)

[ناخوانا] حدود ۸۵ جلد کتاب در رابطه با بهائیت و همچنین تعداد چند نشریه

تعداد ٧ عدد قاب عکس های مختلف در رابطه با بهائیت.

تعداد زیادی دفترچه های کو چک دست نویس در رابطه با مطالب مختلف بهائیت (حدود ٣٠ عدد )

تعداد ۱۴ عدد نوار و  ٢عدد نوار بزرگ ضبط (موضوع نامشخص فعلاً) همچنین تعدادی عکس مربوط به دوستان و خویشان که حدود ١٨ عدد می باشد.

در ساعت ٢/-١: ٢٣  شب مورخۀ ١ آبان ۶۱

[دو امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]