[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره:

تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۴۷

 

[آرم]

وزارت دارائی اداره کل گمرک

اداره کل گمرک

 

 

اداره کل گمرک

تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۴۷ صورت‌مجلس ضبط کالای ممنوع‌الورود یا غیرمجازی که توسط مسافرین به گمرک وارد و اظهار می‌شود و به استناد ماده ۱۸ قانون تعرفه گمرکی ----- مصوب تیرماه ۱۳۳۷ با توجه به ماده ۳۷۴ آئین‌نامه گمرکی امضاکنندگان زیر در تاریخ ----- ضمن بازرسی عدل/ صندوق/ بسته محموله موضوع ----- مورخ ۱۰ مهر ۱۳۴۷ که به شماره ----- دفتر انبار ثبت و از طرف آقای محمد لبیب به‌موجب اظهارنامه شماره ----- شفاهی به شرح زیر ارائه گردیده بود

۱۵ پانزده کارتن محتوی نقشه و اوراق چاپی مربوط به دین بهائی به وزن یا ظرف ۴۳۶ کیلوگرم و یک بسته اوراق چاپی به وزن ۶ کیلو

پس از معاینه کالا معلوم گردید که محتوی. [بالا]. مطابق با مندرجات اظهارنامه می‌باشد ولی نظر به اینکه ورود این کالا طبق

سهمیه جاری به کشور غیرمجاز و با وضع اجتماعی مسافر غیرمتناسب می‌باشد از این لحاظ به استناد ماده ۱۸ قانون تعرفه گمرکی مصوب تیرماه ۱۳۳۷ ضبط و مراتب ضمن تسلیم یک نسخه صورتمجلس به مسافر که ذیلاً رسید گرفته و به‌منزله ابلاغ رسمی و تذکر داده می‌شود که آقای محمد لبیب صاحب کالا از این تاریخ میتواند در ظرف سه ماه با تسلیم تقاضای کتبی کالاهای ضبط شده مرجوع و یا ظرف شش ماه به دادگستری مربوطه شکایت نماید در صورت عدم انجام مراتب مزبور کالا به ضبط قطعی دولت در خواهد آمد.

امضا:

متصدی گمرک بازرگان

ارزیابان [٢ امضا]

صاحب کالا: محمد لبیب

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در بالای صفحه]

باستناد بند ۵ از ماده ۲۱ قانون تعرفه گمرکی ضبط کالا

۳۴۴ ص ۴۷

[ناخوانا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]