[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بسمه تعالی

[آرم]

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

رضوان‌الله تعالی‌ علیه

(اموال در اختیار ولی‌فقیه)

تاریخ ٢٠ مهر ٧٢

شماره ١٨٢/ ٣٩/س

پیوست-----

 

شرکت سهامی مکائیل

 

سلام علیکم:

احتراماً نظر به اینکه باستناد دادنامه شماره دگام ۲۴۰۶۴ مورخه ۱۶ دی ٧٠، صادره از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران و تائید مورخه ١٨  فروردین ٧١، قاضی شرع محترم شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران اموال سعید اخوان بنفع ستاد مسترد گردیده است.

خواهشمنداست دستور فرمائید ضمن انتقال سهام نامبرده در دفاتر سهام خود بنام این ستاد نسبت به صدور برگ سهام المثنی اقدام و مراتب را بهمراه تغییرات بعمل آمده در آن سهام به این سرپرستی اعلام نمایند.%

سرپرست امور شرکتهای ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)

[امضا]

[مهر رسمی]

[آدرس]

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]