[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

برگ بازجوئی

 صورتمجلس

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادگاههای انقلاب اسلامی استان یزد

نام ----- نام خانوادگی ----- شعبه ----- تاریخ: روز -----١٣ کلاسه پرونده -----

 

 کلاسه دادگاه-  ٧٤ / ۱۵۷۲ / د

شماره دادنامه ۷۴ /  ۱۵۸۷ / د-ر

بتاریخ ٢٣ شهریور ۷۴ جلسه شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی یزد جهت رسیدگی به پرونده ۵۵۹ / ۵۹/ ٧٠ بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است دادگاه با برسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.

رأی دادگاه

در خصوص پرونده  ۵۵۹ / ۵۹ / ٧٠ موضوع عصمت روحانی منشادی فرزند میرزا احمد با توجه به محتویات پرونده [ناخوانا] شماره ٣١٢٨ / م / ٢٣٣ مورخ ٢١ شهریور ۷۴ اداره محترم کل اطلاعات یزد که حکایت دارد نامبرده پیرو فرقه [ناخوانا] بهائیت بوده که فوت نموده است و همسر و فرزندانش نیز پیرو فرقه ضاله بهائیت می باشند دادگاه موضوع اموال نامبرده را از مصادیق حکم ۷۰۱۵۹ این دادگاه دانسته و حکم به ضبط اموال وی بنفع مجتمع  اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) یزد صادر و اعلام میدارد./ م

فلاح

 رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی یزد

[امضا]

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

اجرای احکام –فلاح [امضا]

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]