[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

برگ بازجویی و صورتمجلس

صفحه -----

جلسه -----

نام ----- نام خانوادگی ----- شعبه ----- تاریخ: روز-----١٣ کلاسه پرونده -----

 

کلاسه دادگاه ۷۴/۴۲۱ / د

شماره دادنامه-  ۷۴/۴۱۷ / د-ر

بتاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۷۴ جلسه شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی یزد جهت رسیدگی به پرونده ۱۵۱۲ /۵٩ /۷۰ بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل است دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

 

رأی دادگاه

در خصوص پرونده ۱۵۱۲ /۵۹ /۷۰ موضوع ماه بی‌بی افخمی (صدری نواب زاده فرزند شیخ کاظم) با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به گزارش شماره ۶۶۲۰۳ / م / ۲۳۳ مورخ ۹ اردیبهشت ۱۳۷۴ اداره اطلاعات یزد که حکایت دارد نامبرده بهائی فوت نموده است و فاقد فرزند میباشد لذا دادگاه موضوع را از مصادیق حکم ۵۹ /۷۰ این دادگاه دانسته و حکم به ضبط اموال وی بنفع مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) یزد صادر و اعلام میدارد./ ج

 

فلاح

رئیس شعبه ١ دادگاه انقلاب اسلامی یزد

[امضا]

[تعدادی یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

اجرای احکام نمائید

[امضا]

وارد به دفتر اندیکار گردید

[ناخوانا]

[ناخوانا]- [تاریخ:] ۶ خرداد ١٣۷۴

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]