[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دادنامه

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادستانی انقلاب اسلامی مرکز

تاریخ [ناخوانا]

 

صفحه

دادگاه انقلاب اسلامی مرکز شعبه ٨. مستقر در چهارراه شهید قدوسی بتصدی امضاء کننده ذیل در غیاب متهم تشکیل است پرونده کلاسه شماره ۶۲ / م / ۳۳۶۰۰۱ اتهامی آقای عباس مهاجر فرزند حبیب اله عضو فرقه ضاله بهائیت متواری بخارج کشور تحت نظر است.

گردش کار: متهم فوق‌الذکر از اعضاء فرقه صهیونیستی بهائیت بوده که پس از پیروزی انقلاب اسلامی شخصی بنام سید محسن عظمی را بعنوان وکیل خود انتخاب و از ایران متواری شد و به اربابانش ملحق میگردد سید محسن عظیمی بعنوان وکیل در اموال وی دخل و تصرف نموده و یک قطعه چک بمبلغ یکصد و پنجاه و هشتهزار تومان از بانک بازرگانی دریافت مینماید که بنا به اظهار خود در اختیار حسابدار متهم فوق الاشاره قرار میدهد و مبلغی در حدود یکصد و بیست و دو هزار تومان بابت اجاره بهای مستغلات نامبرده را از مستاجرش دریافت میدارد و پس از اینکه امور اجرائی دادستانی کل انقلاب اسلامی اطلاع پیدا میکند که متهم فوق متواری است اموال وی را تحت سرپرستی قرار میدهد که فعلا زیر نظر امور اجرائی دادستانی است دادگاه پس از بررسی مجموع اوراق پرونده و ملاحظه کیفر خواست صادره مبادرت به صدور رأی مینماید. نظر به اینکه نامبرده فوق از کشور اسلامی خارج گردیده و به بلاد کفر پناهنده شده و از نظر شرع مقدس اسلام از حکم کافر مستأمن خارج گردیده، کلیه اموال منقول و غیرمنقول وی به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران مصادره می‌گردد که این رأی پس از تائید دادگاه انقلاب اسلامی قابل اجراء است.

رونوشت /فتوکپی برابر با اصل است

[مهر رسمی]

[مهر:] رونوشت برابر با اصل است

حاکم شرع شعبه ٨ دادگاه انقلاب اسلامی مرکز

[مهر ناخوانا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]