[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

 دادسرای انقلاب اسلامی

صفحه

جلسه

برگ بازجوئی و صورتمجلس

نام-----

نام خانوادگی-----

شعبه-----

تاریخ: روز----- ١٣

کلاسه پرونده-----

 

کلاسه دادگاه ٧٣ /  ١٧٧٧ / د

شماره دادنامه ٧٣ /  ۱۴۷۰ / د–ر

بتاریخ ٨ آذر ٧٣ جلسه شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی یزد جهت رسیدگی به پرونده کلاسه ١٢٨٩/ ۵۱/ ۷۰ بتصدی امضاء‌ کننده ذیل تشکیل است دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.

 

رأی دادگاه

در خصوص پرونده ١٢٨٩/ ۵۱/ ٧٠ موضوع باهره بهدین یزدی فرزند بهرام با توجه به محتویات پرونده و نامه شماره ۵۷۰۸۸ / م / ٢٣٣ مورخ ۲۴ آبان ۷۳ اداره محترم اطلاعات یزد با هم مشابهت دارد. نامبرده بهائی و بهائی‌زاده می‌باشد و قبل از انقلاب به خارج از کشور عزیمت و تاکنون مراجعت ننموده و موضوع از مصادیق حکم ۵۶/ ۷۰ این دادگاه بوده و حکم به ضبط اموال وی بنفع مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) یزد صادر و اعلام می‌گردد./

فلاح

رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی یزد

[امضا]

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

۲۴۵۵۳

۱۴ آذر ۷۳

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]