[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداری

سازمان منطقه‌ای بهداری استان مازندران

 

شماره: -----

تاریخ: ۸ اسفند ۱۳۶۳

پیوست: -----

 

بسمه تعالی

۴ اسفند ۶۳ - ۲۱۷۹۶/۶۲/۵/ د

به: سازمان منطقه‌ای بهداری استان مازندران

از: اداره کل نظارت بر امور دارو و تجهیزات پزشکی

موضوع: داروخانه درخشانی قائمشهر

 

بازگشت بنامه شماره ۴۳۲۱۴۱-۱۰ بهمن‌ماه ۶۳ به پیوست فتوکپی رأی کمیسیون قانونی امور داروخانه‌ها مورخ ۲۸ بهمن ۶۳ جهت اطلاع و اجرای دقیق مفاد آن و اعلام نتیجه ایفاد میگردد.

دکتر مرتضی آذرنوش

مدیرکل اداره نظارت بر امور دارو و تجهیزات پزشکی

 

رونوشت به:

-شبکه بهداری شهرستان قائمشهر بانضمام فتوکپی رأی پیوست و یکبرگ فتوکپی نامه شماره ۲۴۴/۶۲/۵/د – ۹ فروردین ۶۳ اداره کل نظارت ارسال با توجه به رأی کمیسیون قانونی امور داروخانه‌ها در مورد عدم صلاحیت آقای عبدالمیثاق درخشانی به‌عنوان مؤسس و با توجه مکاتبات قبلی این سازمان در مورد واگذاری داروخانه به فرد واجد شرایط دستور فرمائید اقدام لازم معمول و از نتیجه این سازمان را مطلع فرمائید.

- رونوشت بانضمام فتوکپی رأی پیوست به امور داروئی سازمان. ن

دکتر مصطفی کوهی

عضو هیئت عامل و معاون بهداشتی سازمان

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی در وسط صفحه]

۸ اسفند ۶۳

[مهر با شماره] ۴۳۶۱۲۹

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]