[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

اداره دانشکده افسری

دائره آجودانی کل

شماره

 

[آرم]

نیروهای مسلح شاهنشاهی

نیروی زمینی

 

تاریخ ۲۵ بهمن ۴۵

پیوست

 

دربارهء

(گواهی میشود)

غیرنظامی منیر صدقی فرزند داداش شماره شناسنامه  [حذف شده] از تاریخ ١٣ مرداد ۴۵در دانشکده افسری استخدام و تا تاریخ ١٨ بهمن ۴۵ باکمال صداقت و جدیت مشغول انجام وظیفه بوده و دانشکده افسری رضایت کامل از طرز رفتار و اخلاق مشارالیه داشته است ولی در تاریخ  ١٩ بهمن ۴۵ بعلت پیروی از مسلک بهائی طبق مقررات از دانشکده افسری اخراج گردید و این گواهینامه دارای هیچگونه اعتباری نیست.

آجودان کل دانشکده افسری سرگرد شاهرخی

[امضا روی مهر رسمی]

از طرف سروان شفاء

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]