[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۴

 آذر ۵۷ 

ریاست محترم دادسرای شهرستان همدان

محترماً بعرض عالی میرساند چند روز قبل که در قریه ساری قمیش ساکن بودم در معرض تهدید قرار گرفتم شبانه با ٢٢ سر عائله بخانه های همدان آمدیم در قریه مذکور بعد از آمدن ما خانه و کاشانه واقع در قریه مذکور که مکرراً عرایض تظلم خود را بگروهان ژاندارمری کبوتر آهنگ و پاسگاه ژاندارمری گل‌تپه و به هنگ ژاندارمری همدان تقدیم داشته‌ام که خانه مسکونی و کلیه اثاثیه و مقدار یکصد خروار گندم و جو و مقدار دویست خروار علوفه از قبیل کاه و یونجه و غیره که برای سیصد رأس گوسفند و گاو تهیه نموده‌ام که به یغما برده شده و آنرا با سه دستگاه ساختمان با کلیه لوازم زندگی بآتش کشیده‌اند از جمله اثاثیه کشاورزی در قبیل تریلی [ناخوانا] و خرمن‌کوب و بذرپاش و موتور آب و کلیه لوازم آنها بآتش کشیده شد از جمله اثاثیه یا بغارت برده‌اند گذشته از کلیه اوضاعات که بعرض رسید قبر مرحوم پدربزرگم را نبش قبر نموده و بآن جسارت شده است که از هر چیز جان‌گدازتر و جگرسوزتر است نمیدانم اسم این اعمال و رفتار را چه بگذاریم و بچه سازمانی شکایت نمایم و نیازمند شوم ناچاراً دست تظلم بسوی جناب آقای دادستان دراز نموده‌ام. ضمناً در شب گذشته شخص ناشناس بمنزلم تلفن نموده [آدرس موجود است] که یا مبلغ چهارصد هزار تومان در ظرف ۴۸ ساعت پرداخت نمائید یا اینکه خانه خودت و پدر و برادرت که در جوار یکدیگر قرار دارند و سه دستگاه است بوسیله بمب منهدم خواهم نمود اینک دست تظلم بسوی آن دادستان محترم دراز نموده تقاضای رسیدگی و احقاق حق عاجل مبذول فرمائید ٢٢ سر عائله دعاگوی آنمقام محترم باشیم با تقدیم احترام

ذبیح اله [اسم ناخوانا]

[امضا]                             

رونوشت جناب آقای استاندار همدان

رونوشت [ناخوانا] ژاندارمری همدان

رونوشت بریاست محترم شهربانی همدان

از همدان ساری قمیش

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]