[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

سواد

بانک ملی ایران

الله

جمهوری اسلامی ایران

تهران ۶ مرداد ۱۳۶۲

کارگزینی شماره [حذف شده]

 

آقای حسین خدادوست طهرانی

کارمند بازنشسته

چون طبق رسیدگی که از طرف هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی بانک ملی ایران بعمل آمده با توجّه به عضویت شما در فرقه ضاله بهائیت طبق رأی شماره ۲۰۱۴ ب /١١/-٢ مورخ ١٨ تیر ۱۳۶۲ هیئت مزبور دایر بر انفصال دائم از خدمت دولتی بشما ابلاغ مینماید در صورتیکه به رأی صادره اعتراض دارید موارد اعتراض کتبی خود را بطور مشروح و مستدل حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ وصول این نامه به اداره کارگزینی با حکم ارسال دارید تا اقدام لازم بعمل آید.

بانک ملی ایران دو امضاء به مهر بانک ملی ایران اداره کارگزینی

 

 

بسمه تعالی

[ناخوانا] ۱۶ مرداد ۱۳۶۲

 

بانک محترم ملی ایران

 

اداره کارگزینی – خیابان فردوسی – طهران

 

مرقومه شماره ش/٣ /۱۷۳۳۴ مورخ ششم مرداد ۱۳۶۲ هفته قبل واصل گردید که بجای ارسال به نشانی حساب پس‌انداز نزد شعبه [ناخوانا] "شمیران – [ناخوانا] – [حذف شده]" به نشانی خیابان آذربایجان فرستاده شده بود.

در خصوص حقوق بازنشستگی که [ناخوانا] انجام ٣٣ سال خدمات صادقانه‌ام در بانک میباشد که در این پایان عمر بتوانم بمعالجات امراض گوناگون که عمدۀ آنها در اثر انجام خدمات خستگی‌ناپذیر در بانکملی گریبانگیرم شده است بمصرف برسانم و حال در اثر تصمیمات متصدیان امور این حقوق قطع شده است، طبق عقیده دینی خودم مطیع تصمیمات و نظرات حکومت وقت بوده و تسلیم برضای الهی هستم.

در خاتمه معروض میدارد کسی که بخداوند یگانه و کلیه پیمبران الهی و کتب آسمانی و ائمه اطهار مقرّ و معترف میباشد خود را گمراه نمیداند و از صمیم قلب برای عموم متصدیان امور دعا میکند که در پیشگاه الهی معبود و مقصود عالمیان، همواره مؤید و موفق و سرافراز باشند.

حسین خدادوست طهرانی

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]