[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جزوهدان -----

پرونده -----

 

بتاریخ ----- ماه ----- ۱۳۴

شماره کتاب ثبت -----

 

[آرم]

برگ دادخواست بدادگاه

 

خواهان منیژه همتی

خوانده اداره آموزش و پرورش شهرستان اراک

وکیل یا قیم یا ولی -----

بهای خواسته الغاء و ابطال حکم صادره شماره ۵ /۵۶۲۰۰ تاریخ ۹ مهر ۱۳۵۸ اداره آموزش و پرورش اراک و صدور حکم اعاده بخدمت و پرداخت حقوق و مزایا با جبران خسارات

 

موجبات مطالبه و شرح دادخواست و ذکر تمام ادله مثبته دعوی با قید انحصار

 

قوله تعالی "یا ایهاالذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداءلله ولو علی انفسکم"

 

اینجانب دارنده شناسنامه شماره [حذف شده] صادره از اراک در تاریخ ۲۸ اسفند ۵۲ بموجب حکم رسمی شماره ۱۰۲۸۰ -مورخ ۱۸ اردیبهشت ۵۳ باستخدام وزارت آموزش و پرورش درآمده‌ام و از بدو خدمت تا صدور حکم غیرقانونی اخراج و انفصال از خدمت کسور بازنشستگی را پرداخته و در نهایت صداقت بانجام خدمات محوله مشغول بوده‌ام متاسفانه متصدیان امور برخلاف موازین شرع و قانون و اعمال تعصبات که وجهاً من الوجوه نمیتوان این رویه را منطبق با شرع انور دانست با زیر پا گذاردن جمیع موازین مربوطه بخدمت اینجانب که کارمند رسمی دولت میباشم بدون هیچگونه تقصیر خاتمه داده‌اند در حکومت اسلامی اجرای اوامر و احکام قرآن کریم مسلماً واجب است و هیچ فردی را نمیتوان بسبب عقاید مذهبیش بحکم آیات محکمات "لااکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی" "ولکم دینکم ولی دین " از حقوق مسلمه اجتماعی محروم نمود؛ و اینجانب معترف بحقانیت رسول اکرم و ائمه اطهار علیهم‌السلام می‌باشم علاوه بر مراتب همانطوریکه دادگاه محترم استحضار دارند رهبر انقلاب و آیات عظام مکرر در مکرر بوسیله رسانه‌های گروهی آیات محکمات مذکور را تلاوت و صریحاً اعلام نموده‌اند که کلیه اقلیتهای مذهبی اعم از آنکه برسمیت شناخته شده یا نشده باشند از کلیه حقوق اجتماعی در حکومت اسلامی برخوردارند و یقین است این فتاوی علمای اعلام لازم الاتباع میباشد مضافاً بااینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۱۴ تفتیش عقاید افراد کشور ممنوع اعلام شده و طبق اصل کلیه افراد کشور در برابر قانون متساویالحقوقند در خاتمه عرض مینماید که دولت ایران منشور حقوق بشر را نیز تصویب کرده که بهیچ عنوان حقوق افراد را بعنوان اعتقادات مذهبی و یا نژادی و غیره نمیتوان مورد تضییع قرار داد و از آنان سلب نمود علیهذا مسلم است که اداره خوانده برخلاف جمیع موازین متصوره شرعیه و عرفیه و قانونیه اقدام بصدور حکم انفصال اینجانب از خدمت که یک کارمند رسمی دولت میباشم حتی بر خلاف قانون استخدام نموده است با توجه بمراتب معروضه استدعای رسیدگی و صدور حکم بر الغاء حکم صادره و اعاده اینجانب بخدمت و پرداخت کلیه حقوق قانونی اینجانب از هر جهت دارد.

مستندات عبارتست از:

۱- دو برگ فتوکپی گواهی شده حکم غیرقانونی انفصال از خدمت.

۲- پرونده استخدامی اینجانب در اداره آموزش و پرورش که مبین نحوه استخدام و سوابق خدمت و حقوق و مزایای قانونی و پرداخت کسور بازنشستگی و خسارات میباشد و عندالزوم ممکن است گواهی نامه اعطا فرمایند تا مستندات مربوطه از پرونده استخدامی اخذ و تقدیم دارم.

با تقدیم احترام منیژه همتی

[امضا]

 

[مهر اداری]

 

محل الصاق تمبر

 

۱- نام مأمور ابلاغ

۲- تاریخ تحویل دادخواست بمأمور

۳- اطلاق رسیدگی

۴- موعد جواب کتبی خلاصه ماده ۲۶ خوانده در ظرف ده روز پس از وصول دادخواست و منضمات آن باید بدعاوی خواهان جواب داده و دلایل و اسناد خود را مطابق ماده ۵ ضمیمه نماید و از ماده ۸ تا ماده ۱۱ باید مراعات شود و همچنین فقره ۷ ماده ۵ ماده ۳۷ هر گاه جواب خوانده تا آخر روز دهم بدفتر دادگاه واصل نشد دادگاه بتقاضای خواهان غیاباً رسیدگی کرده دادنامه خواهد داد.

۵- تاریخ تبلیغ دادخوانده

 

[تعرفه اداری پرداخت شد]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]