[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره کتاب: ۸۸۶

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

سنه: ۱۳۱۶

 

از : تبریز

به:  ط[طهران]

شماره قبض: ۱۳۳۹

شماره تلگراف: ۸۹۴

عدد کلمات: ۷۸

تاریخ اصل: ۱۳

توضیحات: -----

تاریخ وصول : ۱۳ مهرماه

اسم گیرنده: -----

 

جناب آقای رئیس وزراء ما بندگان سه سال است از مظالم اصغر محسنی در فشار و بالاخره با اشتباه کاری در ایالت و وزارت داخله این بندگان را مجبور به کوچ از قریه سیسان مینمایند در اینصورت کوچیدن پنج نفر رعیت و باقی گذاشتن خانه و لانه بمنزله اعدام چندین نفر صغیر و کبیر بوده مستدعی هستم امر صریح و رفع ظلم و تعرض از این بندگان صادر فرمایند باقر- عطاء اله- فضل اله- مظفر- سیف اله.

[یادداشت زیر نامه] از وزارت داخله استعلام شود که تحقیق گشته تقصیر چیست

۱۹ مهرماه ۱۳۱۶

[مهر تلگراف]

[مهر ورود به کابینه ریاست وزراء]

بتاریخ: ۱۵ مهرماه ۱۳۱۶

نمره: ۱۰۲۱۶

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]