[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

وزارت معظّم کشور، دامت شوکته

محترماً به عرض می‌رساند کوشکک قریه‌ای است در یک فرسنگی شهرستان آباده. در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۳۴ به وسیلۀ عدّه‌ای ماجراجو و فسادگر که اسامی آنان به دوائر دولتی شهرستان آباده از قبیل ژاندارمری، شهربانی، دادگاه [و] پادگان تقدیم شده، با حمل چندین حلب نفت به پانزده درب منازل ما حمله آورده؛ پس از چپاول و غارت، درب‌ها و سقف‌های اطاق‌ها را آتش زده و هیچ چیز باقی نگذاشته‌اند، به طوری که اکنون یک عدّه از مردمان گدا و با اطفال لخت و گرسنه، ویلان و سرگردان می‌باشیم و این عمل را چنان جسورانه انجام داده و اظهار شجاعت و تهوّر می‌کردند که گویا اطمینان داشتند که دستگاه دولت آنها را اذیّت نکرده و مجرم نخواهد دانست؛ چنان‌که ضمن این عمل فجیعبا صدای بلند می‌گفتند: غارت کنید و بسوزانید، شاه و دولت با ما است و از کس باک نداریم. آیا سبب چیست که دولت ما را در دست این دشمنان خون‌خوار قرار داده که این طور خواری به سر ما بیاورند و دولت کناره‌گیری کند؟ بالاخره مال و منال و منازل ما که در اثر مرارت و مشقّت‌های یک عمر بود، کلّاً در آنِ واحد به باد غارت رفته و اطاق‌ها آتش گرفت، اکنون نه نان داریم و نه پوشاک و مکان؛ آه و نالۀ ما مظلومان ستم‌دیده از اطراف بلند است، از دور دست عجز به دامان مبارک دراز کرده، استدعا داریم نظر توجّهی از روی لطف و مردانگی به ما نموده، دستور فرمایند آنها را دستگیر و به سزای اعمال شوم خود رسانده و کمک مادّی به ما بنمایند.

کبری مقدّم [اثر انگشت]، داوود یزدانی [امضا]، غلام‌حسین ترابی [اثر انگشت]، یداللّه تشکّر [اثر انگشت]، کرامت‌اللّه تشکّر [اثر انگشت]، حسین‌قلی تشکّر [اثر انگشت]، بی‌بی‌جان تشکّر [اثر انگشت]، رضا تشکّر [امضا]، رضاقلی شکیبایی [امضا]، نعمت‌اللّه تشکّر [امضا]، مصطفی صادقی [امضا]، درخشنده صادقی [امضا]، ماشاءاللّه تشکّر [امضا]، امیرقلی فرح‌بخش [امضا]

 

[حاشیۀ ۱:] ــ [مهر: ثبت کلّ وزارت کشور، شماره: ۲۱۴۵۶، تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۳۴]

[حاشیۀ ۲:] ــ آقای رئیس دفتر، جواب به عرض برسد و اقدام هم شود. ۶ تیر

[حاشیۀ ۳:] ــ به شمارۀ ۱۳۸/ م ن در دفتر محرمانۀ فرمانداری آباده ثبت شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]