[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره کتاب: -----

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

سنه: -----۱۳۱

تلگراف

 

از: سنگسر

به: ط [طهران]

شماره قبض: ۱۵۹

شماره تلگراف: ۹

عدد کلمات: ۳۵

تاریخ اصل: ۶

توضیحات: -----

تاریخ وصول: ۷ مرداد ماه

اسم گیرنده: -----

 

ریاست وزراء کپیه شهربانی پیرو ۳۰ تیرماه  یازده روز است شوهر کمینه را شهربانی بدون جرمی توقیف تلگرافاً استدعای آسایش نموده عطف توجه نشده است استرحاماً تقاضای آسایش و رفع توقیف داریم.

زهرا مألوفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]