[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۳۰/۳/۳۴

مقام وزارت معظّم کشور

کشتی ما فتاده به گرداب ای فلک یک ناخدا که تا بردش در کنار نیست

با نهایت احترام به عرض می‌رساند: امروز ۲۳ روز است که اموال ما چپاول و غارت و اشیاء قلیل ....[۱] آن در اثر شعله‌ای سقف اطاق‌ها را به آسمان بلند نموده است. شب و روز به گدایی چرا نموده و در گرداگرد دوائر دولتی می‌گردیم و از اوضاع مرگبار خویش فریاد زده و شکایت می‌نماییم. طوفان و آتش‌سوزی اشرار به نام مسلمان و بیدادگری رؤسای دوائر دولتی شهرستان آباده ما را از شش‌جهت غرق ذلّت و نگرانی ساخته. ما با داشتن فرزندان معصوم و گرسنه و نالان و بی‌آشیان، خون خورده به امید این که دولت فریادرس مظلومان و زجر کشیدگان است، دل خوش کرده. اکنون که پس از مدّتی دراز رئیس ادارۀ ژاندارمری شهرستان آباده برای فریفتن ما مظلومان دهاتی، مصلحتاً جهت رسیدگی به کوشکک اعزام گردیده، در ظرف یک ساعت تفریحاً دست به صدور و تعیین چندین پرونده‌های فورمالیته‌بازی کرده و از شدّت بغض و حسد، چشم و قلبش روشن نگردیده که خانه‌های ما را از نزدیک ببیند و خسارت وارده را بنویسد. آری اگر نمی‌خواستند ما را به گرداب مذلّت بیندازند، گاهی عدّه‌ای اراذل به نام اسلام در حضور شخص رئیس ژاندارمری و قوای دولتی مسلّح، در روز روشن جرأت جسارت و خسارت و غارت و احتراق را نداشتند. این نیست مگر رؤسای دوائر دولتی شهرستان آباده از قبیل فرماندار، رئیس ادارۀ ژاندارمری، رئیس دارایی دست به دست هم داده و ما را بدین سرنوشت شوم دچار کرده‌اند و اینک برای تبرئۀ[۲] خویش نه اقدامی می‌کنند و نه حاضرند از روی حقّ و حقیقت طبق قوانین مشروطۀ این مملکت مقدّس رفتار نمایند.

شما ای رؤسای دولت و شما ای زمامداران امور که فعلاً ما در کف پنجۀ قدرت شما به ستوه آمده‌ایم، بدانید که از آه مظلومان و ستم‌دیدگان و خانه‌سوختگان پرهیز باید، زیرا شررانگیز است و اللّه ولیّ المظلومین. از دور دست نیاز به دامان مبارکتان دراز نموده، استدعا داریم یک نفر بازرس شریف و باوجدان را برای رسیدگی به حال ما از نقطه‌ای غیر از شهرستان آباده اعزام دارند. ما کاملاً می‌دانیم چه کسانی خانه‌های ما را در روز روشن غارت کرده و آتش زدند و فعلاً هم دست از فحّاشی و بدگویی برنمی‌دارند. آنها عدّه‌ای هستند که به تحریک و کمک کاکا کریمی، محمّدمهدی صمیمی هر دو کارمند فرهنگ و اللّه‌قلی کریمی با عبّاس آگاهی دست به سوزاندن و غارت کردن خانه‌های ما زده‌اند. باز در خاتمه استدعا و تمنّا داریم از خارج شهرستان آباده بازرسی برای رسیدگی به[۳] حال ما مظلومان اعزام فرمایند.

غارت‌زدگان و خانه‌سوختگان قریۀ کوشکک: بی‌بی‌جان تشکّر [اثر انگشت] ــ کبری مقدّم [اثر انگشت] ــ حسین‌قلی عبداللّهی [اثر انگشت] ــ یداللّه تشکّر [اثر انگشت] ــ کرامت‌اللّه تشکّر [اثر انگشت] ــ حسین تشکّر [اثر انگشت] ــ رضا تشکّر ــ نعمت‌اللّه تشکّر ــ ماشاءاللّه تشکّر [امضا]

[حاشیۀ ۱:] ــ [مُهر: ثبت کلّ وزارت کشور، شماره: ۲۷۵۵۱، تاریخ: ۱۱/۴/۱۳۳۴].

[حاشیۀ ۲:] ــ به عرض برسد. ۱۱/۴/۳۴، [امضا: عبدالعظیم کنی؟]

[حاشیۀ ۳:] ــ ۳۹۷۹/ ن – ۱۱/۴/۳۴.

[حاشیۀ ۴:] ــ بایگانی: موضوع سابقه دارد، ضمیمه نمایید. ۱۲/۴/۳۴.

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱]. یک کلمه ناخوانا.

[۲]. در نسخۀ اصل: تبرعه.

[۳]. در نسخۀ اصل: و.