[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

 

شماره کتاب:-----

------ سال------۱۳۲ [۲۶ تیر ۱۳۲۵]

 

از اصفهان به ط [طهران]؛ شماره قبض: ۵۱۳۲۵ شماره تلگراف: ۶۴۰۶؛ عدد کلمات: ۲۰۷؛ تاریخ اصل: ۲۶

 تاریخ وصول: ۲۶ تیر [۱۳۲۵]؛ نام گیرنده:-----

 

مقام عالی نخست وزیری،

رونوشت وزارت کشور،

رونوشت وزارت دادگستری

بندگان فراریان بروجن معروض می‌داریم: روز ۲۳ تیر ماه جمعیّتی از اهالی بروجن به تحریک آقای حسین مدنی شهردار، سیّد یحیی ستوده بازرس فرهنگ اصفهان، کلهرودی متصدّی پستل، سیّد فخرالدّین شریعت سردفتر اسناد رسمی، سیّد ضیاء مدنی واعظ برادر شهردار؛ عدّه[ای] از ما متظلّمین را به عنوان این‌که شما بهائیان چرا چراغانی نمی‌نمایید، مورد ضرب و ستم [شتم] و آزار و اذیّت قرار داده که یک نفر از ما که به دست مدنی شهردار مضروب شده، قریب موت است. محلّ اختصاص ما را ویران، تمام درب و پنجره و اثاثیّه را شکسته، مقداری را بغارت برده و مقداری را آتش زده و حتّی اشجار آنجا را قطع، خسارت هنگفتی وارد، آزادی و امنیّت جانی ما را مسلوب و همه را متواری ساخته و در مقام اشتباه کاری برآمده، هشت نفر از ما را مأمورین به شهرکرد جلب و چون دست ما از تظلّم کتبی و تلگرافی در بروجن کوتاه بوده و امنیّت نداشته‌ایم، مخالفین عرایض به اشتباه به مقامات عالیه مخابره نموده و به کلّی ما را مستأصل و پریشان ساخته‌اند. استدعای احقاق حقّ و تأمین جان و مال خود را داریم.

بدیع‌الله معتمدی، لطف‌الله همایونی، حسین فاتح [فاتحی]، حسین‌علی فاتحی

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]