[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ارواحنافداه

این بندگان اهالی قریه سیسان آذربایجان شرقی با نهایت احترام عرایض ذیل را به پیشگاه اقدس ملوکانه معروض و از ذات اقدس همایونی با کمال عجز استدعا مینمائیم که در حق این بیچارگان عواطف ملوکانه مبذول و امر مطاع خسروانه راجع برفع ستم از این ستمدیدگان صادر فرمایند.

مدت سه سال است که اصغر بقّال محسنی بدون مجوّز قانونی این بیچارگانرا بفشار گذاشته و اخیراً یکسال است یکدانگ و نیم قریه سیسانرا که جزو موقوفه و خرید و فروش آن خارج از حدود قوانین کشوری ابتیاع و از روی غرض دینی مصیبات لاتعد و لاتحصی باین بیچارگان وارد آورده اخیراً در نتیجۀ تشبثات مشارالیه پنج نفر از اهالی از ده اخراج و صدمات وارده باین مظلومان بقدری زیاد است که عرض آن به پیشگاه همایونی باعث تصدیع خاطر بوده و بدینجهة از عرض خودداری میشود فقط با کمال عجز و انکسار بعرض میرسانیم که چنانچه این رویّه امتداد یابد زندگی ما در ده غیرممکن و غیرقابل ادامه خواهد بود در خاتمه بعواطف ملوکانه امیدوار بوده مترصدیم امر مطاع خسروانه راجع برفع ستم از این بیچارگان شرفصدور مبذول خواهد گشت.

یداله رضوانی [مهر ایشان] – جعفر علی ارجمندی [مهر ایشان] – علینقی [مهر ایشان] - نعمتاله [مهر ایشان] – فرخ [مهر ایشان] – علی [مهر ایشان] – مهدی [مهر ایشان] – قدرت [مهر ایشان] – کریم [مهر ایشان]- لطف الله [مهر ایشان]- حیدرقلی [مهر ایشان]- فضل الله [مهر ایشان] – زرغام [مهر ایشان] – علینقی [مهر ایشان] – اسدالله [مهر ایشان]- تقی [مهر ایشان]- اسماعیل [مهر ایشان] – نریمان [مهر ایشان]- علی اکبر [مهر ایشان]- حبیبالله [مهر ایشان]- ایمان [مهر ایشان]- سلانعلی [مهر ایشان]- حسین [مهر ایشان]- محمد حسین [مهر ایشان] – حسین آقا [مهر ایشان] – ابراهیم [مهر ایشان]- میرزاعلی [مهر ایشان] قربان [مهر ایشان]- محمد [ مهر ایشان]- احمد [مهر ایشان]- نعمت الله [مهر ایشان]

[مهر:] ورود بدفتر هیئت ریاستوزراء

بتاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۱۶

نمره: ۱۳۴۹۴

 

[مهر:] دفتر ریاست وزراء

شماره: ۸۳۴۱

تاریخ : ۱۰ آذر ۱۳۱۶

 

[یادداشت زیر نامه]

متمنی است سابقه را مرحمت فرمایند.

[امضا]  ۱۰ آذر ۱۳۱۶

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]