[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

«فلا تتبعوا الهوی ان تعدلوا»

شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مهدیشهر

 

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۲۳۲۱۲۰۰۱۲۲

شماره پرونده: ۹۲۰۹۹۸۲۳۲۱۰۱۰۵۸

شماره بایگانی شعبه: ۹۲۱۱۸۱

تاریخ تنظیم: ۳۱ فروردین ۱۳۹۳

پیوست: -----

 

دادنامه

پرونده کلاسه ۹۲۰۹۹۸۲۳۲۱۲۰۱۰۵۸ شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مهدیشهر دادنامه ۹۳۰۹۹۷۲۳۲۱۲۰۰۱۲۲

خواهان: شرکت دامداری و کشاورزی هازل دار به مدیریت عاملی گودرز بیدقی به نشانی [حذف شده]

خواندگان: ۱– شرکت برق منطقه‌ای استان سمنان به نشانی سمنان بلوار بسیج پشت مهمانسرای جهانگردی میدان الغدیر شرکت توزیع برق

۲- اداره برق شهرستان مهدیشهر به نشانی مهدیشهر میدان شهدا

خواسته: رفع ممانعت از حق

گردشکار: در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۳ در وقت مقرر بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی می‌نماید:

رأی دادگاه

خواهان شرکت دامداری و کشاورزی هازل دار با شمارۀ ثبت ۸۱ با مدیر عاملی آقای گودرز بیدقی دادخواستی بطرفیت خواندگان شرکت برق منطقه‌ای استان سمنان و اداره برق شهرستان مهدیشهر با خواسته صدور حکم بر رفع ممانعت از حق بهره برداری از امتیازهای برق به شماره‌های ۱۹۲۲۹۸ و ۱۹۲۳۰۴ مربوط به شرکت هازل دار واقع در پلاک ثبتی ۱۲۹ منطقه افشار، قوم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰ / ۵۱ ریال تقدیم دادگاه نموده و در توضیح بیان داشته که اداره برق شهرستان مهدیشهر بنابر دستور اداره کل برق توزیع استان سمنان، بدون هیچگونه دلیل موجه و اطلاع قبلی و بر خلاف مفاد قرار داد ۵۱۴ /۱۶۲۸ مورخ ۴ اسفند ۱۳۸۱ و شمارۀ اشتراک ۴۸۰۹۸۹ و ۴۸۰۹۹۰ رأساً مبادرت به قطع جریان برق در انشعاب مربوط به چاه آب و پمپاژ نموده است و علیرغم مراجعه مکرر و درخواست کتبی متأسفانه از سال ۱۳۸۹ تا کنون جریان برق قطع می‌باشد لذا درخواست رسیدگی وفق خواسته را نموده است. با عنایت به محتویات پرونده: ۱- در خصوص دعوای خواهان بطرفیت خوانده شرکت برق منطقه‌ای استان سمنان، با عنایت به اینکه امتیازات و اشتراکات مربوط به برق به موجب قانون با شرکت توزیع برق می‌باشد و خواهان می‌بایستی شرکت توزیع استان سمنان را خوانده قرار می‌داد، حالیه اینکه خواهان شرکت برق منطقه‌ای را به عنوان خوانده قرار داده است. علیهذا دعوا متوجه خوانده شرکت برق منطقه‌ای استان سمنان نمی‌باشد لذا دادگاه مستنداً به بند ۴ از ماده ۸۴ و ماده ۸۹ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌نماید. ۲- اما در خصوص دعوای خواهان بطرفیت خوانده اداره برق شهرستان مهدیشهر، با عنایت به اینکه اقدامات شرکت توزیع برق استان سمنان و اداره برق شهرستان مهدیشهر، حسب دفاع خوانده به موجب نامه شمارۀ ۲۳/ ۶۳۹ / م – ۱۱ شهریور ۱۳۸۹ استانداری سمنان و تصمیم مورخ ۲ شهریور ۱۳۸۹ شورای تامین استان سمنان صورت گرفته و مادامی که این تصمیم شورای تامین استان سمنان به نحو قانونی و از طریق مراجع ذیصلاح ابطال نگردد طرح دعوا با خواسته موصوف قابلیت استماع ندارد. علیهذا دادگاه مستنداً به ماده ۲ از قانون مرقوم قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان سمنان می‌باشد./ ص

قربان قاسمی – دادرس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان مهدیشهر

امضای تنظیم کننده:

[مهر رسمی و امضاء روی مُهر]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]