[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادسرای انقلاب اسلامی گنبد

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

شماره  ۱۶۸۲ / ۶۷ / ١١

تاریخ ٢١ اسفند ۶۷

نام و نام خانوادگی: خانم بهیدخت تبیانی

فرزند: چراغعلی

شغل: خانه دار

محل اقامت:  [حذف شده]

پرونده اتهامی شما در رابطه با عضویت در تشکیلات بهائی و غیره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی گنبد مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره ۱۶۸۴/د   ٧ اسفند ۶۷ محکوم به یک سال زندان گردیده اید٠

حکم صادره بلحاظ عدم حضور شما در جلسه دادگاه غیابی بوده و پس از ده روز بعد از ابلاغ قابل واخواهی در دادگاه انقلاب اسلامی گنبد میباشد در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر حکم صادره قطعیت یافته و لازم الاجراء میگرددــ. /ز

- دادسرای انقلاب اسلامی گنبد

[امضا]

محل حضور: شعبه اجرائی احکام

تاریخ ابلاغ:

نام مامور:

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

[ناخوانا]

۶ فروردین ۶۱ رویت شد

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]