[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

حکم شماره ۷۷/۷۹۱/۲

 

حسب گزارش اداره اطلاعات عده‌ای از افراد فرقه ضاله بهائی با تشکیل یک گروه غیرقانونی و تحت عنوان یاران ایران در اصفهان اقدام به تأسیس موسسه مخفی به نام هیئت معارف عالی امری و مشغول جذب جوانان و تبلیغ علیه اسلام و نظام جمهوری اسلامی می‌باشند. پس از اخذ دستور قضائی و بازرسی از محل موسسه موصوف، ۴ نفر از آن‌ها دستگیر و کتب و نشریات انحرافی آن‌ها را توقیف نموده‌اند. دادگاه پس از تحقیق و بازجوئی‌های مکرر و اخذ آخرین دفاع از آنها بدین شرح اتخاذ تصمیم مینماید.

 

۱) آقای سینا حکیمان فرزند طرازالله به شناسنامه شماره [حذف شده] و متولد ۱۳۳۲ صادره از [حذف شده] و ساکن [حذف شده] شغل پزشک عمومی و دارای سابقه کیفری به جرم مشابه به شرح صفحه ۴۲ پرونده در سال ۶۲ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران محکوم به ده سال حبس گشته و پس از تحمل پنج سال مشمول رأفت اسلامی گردیده. اکنون از آن عفو و گذشت اسلامی سوء استفاده نموده یکی از اعضاء فعال فرقه کهگیلویه و بویراحمد و مأمور تشکیل معارف بهائیان که در صفحات ۱۳ تا ۱۸ و ۲۸ تا ۳۲ جزوه تحقیقات (توسط اطلاعات) و در صفحات ۱۴ تا ۱۷ و ۲۸ تا ۳۲ پرونده این دادگاه اقرار صریح به جرائم انتسابی دارد و با توجه به سابقه قبلی او و سوء استفاده از رأفت اسلامی و به استناد ماده ۴۹۸ قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۶ خرداد ۱۳۷۵ محکومست به ده سال حبس قطعی با احتساب ایام بازداشت موقت او.

 

۲) آقای فرزاد خواجه شرف آبادی فرزند نصرالله به شناسنامه [حذف شده] متولد ۱۳۴۶ اهل و ساکن [حذف شده] و دیگر اعضاء فعاله ضاله بهائی و منشی هیئت معارف امری وابسته به بیت العدل بهائیان و اسرائیل که در صفحات ۹ تا ۱۱ و ۲۴ و ۲۵ پرونده اقرار به اتهامات انتسابی داشتند و دارد و متصدی نگهداری کتب آموزشی بهائیان نیز میباشد باستناد ماده ۴۹۸ قانون فوق الاشعار محکومست به ۷ سال حبس قطعی با احتساب ایام بازداشت موقت.

 

۳ ) حبیب الله فردوسیان نجف آبادی فرزند یدالله شناسنامه [حذف شده] متولد ۱۱۳۱ اهل [حذف شده] و ساکن [حذف شده] پیرو مسلک بهائیت و عضو هیئت غیرقانونی معارف و مسئول اجرائی پشتیبانی و توزیع کتاب بین اعضاء و دانشجویان وابسته به آن فرقه ضاله که در صفحات ۱۲ و ۱۳ و ۲۶ و ۲۷ پرونده اقرار به جرائم انتسابی دارد و حتی همسر و دخترانش که در آن موسسه غیرقانونی فعالیت دارند لذا به استناد ماده ۴۹۸ قانون تعزیرات اسلامی محکوم است به هفت سال حبس قطعی با احتساب ایام بازداشت.

 

۴) ضیاالله میرزاپناه فرزند محمد علی به شناسنامه [حذف شده] و متولد ۱۳۲۰ صادره از [حذف شده] ساکن [حذف شده] رابط بین تهران و اصفهان و هیئت موسسه معارف بهائیان و فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی که در صفحات ۱۸-۱۹-۲۲-۲۳ و ۵۹ پرونده اقرار به جرائم انتسابی دارد. لذا به استناد ماده ۴۹۸ قانون مزبور محکومست به سه سال حبس قطعی با احتساب ایام بازداشت موقت او.

و مجموع کتابها و مجلات و نشریات توقیف شده آنها ضبط میگردد تا تحویل مراکز مربوطه شود.

 

دادگاه انقلاب اسلامی شعبه ۲ اصفهان

میرزائی

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]